TARIMHABER.COM

TARIMHABER.COM

TARIMHABER.COM

Arýcý Ziraat Mühendisin Ayýlarla Baþý DertteTRABZON'un Sürmene ilçesinde, arýcýlýk yapan Ziraat Mühendisi Ýbrahim Sedef'in tesisine dadanan ayýlar, baþýna dert oldu. 05.01.2019

Arýcý Ziraat Mühendisin Ayýlarla Baþý DertteTRABZON'un Sürmene ilçesinde, arýcýlýk yapan Ziraat Mühendisi Ýbrahim Sedef'in tesisine dadanan ayýlar, baþýna dert oldu. 05.01.2019

Yýlbaþý Öncesi Gýda DenetimiAnkara Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðü ekiplerince, yýlbaþý öncesi eðlence mekanlarý, market ve lokantalarda denetim yapýldý. 31.12.2018

Yýlbaþý Öncesi Gýda DenetimiAnkara Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðü ekiplerince, yýlbaþý öncesi eðlence mekanlarý, market ve lokantalarda denetim yapýldý. 31.12.2018

Zeytinyaðýndaki Bolluk Fiyatlarý DüþürdüTürkiye'nin zeytin ve zeytinyaðý üretiminde önde gelen illerinden biri olan Manisa'da bu yýl zeytin ve zeytinyaðý fiyatlarý üreticileri memnun etmedi. 27.12.2018

Zeytinyaðýndaki Bolluk Fiyatlarý DüþürdüTürkiye'nin zeytin ve zeytinyaðý üretiminde önde gelen illerinden biri olan Manisa'da bu yýl zeytin ve zeytinyaðý fiyatlarý üreticileri memnun etmedi. 27.12.2018

Muz Atýklarý Gübre ve Hayvan Yemi OlacakAlanya Belediyesi'nin Muz Lifi Projesi kapsamýnda kurulan fabrikada, muz atýklarýndan sývý ve katý gübre ile hayvan yemi üretimi yapýlacak. 21.12.2018

Muz Atýklarý Gübre ve Hayvan Yemi OlacakAlanya Belediyesi'nin Muz Lifi Projesi kapsamýnda kurulan fabrikada, muz atýklarýndan sývý ve katý gübre ile hayvan yemi üretimi yapýlacak. 21.12.2018

Ýþte Çocuklarýn Kefir Ýçmesi Ýçin 10 NedenKefirin, çocuklarýn baðýþýklýk sistemini güçlendirdiðini söyleyen Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Emin Mindan, 'Saðlýklý beslenmeleri için ço 23.12.2018

Ýþte Çocuklarýn Kefir Ýçmesi Ýçin 10 NedenKefirin, çocuklarýn baðýþýklýk sistemini güçlendirdiðini söyleyen Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Emin Mindan, 'Saðlýklý beslenmeleri için ço 23.12.2018

Süt üreticisi, prim desteði artýþýndan memnunSETBÝR Baþkaný Tarýk Tezel, 'Tarým ve Orman Bakanlýðý tarafýndan piyasayý düzenleyici adýmlarýn atýlmasý hem üretici hem sanayi iþletmeleri hem de tük 23.12.2018

Süt üreticisi, prim desteði artýþýndan memnunSETBÝR Baþkaný Tarýk Tezel, 'Tarým ve Orman Bakanlýðý tarafýndan piyasayý düzenleyici adýmlarýn atýlmasý hem üretici hem sanayi iþletmeleri hem de tük 23.12.2018

Serasýndan Topraðý Çýkardý, Gelirini 5'e KatladýAntalya'nýn Aksu ilçesinde yaþayan çiftçi, topraklý ürettiði çileklerin maliyeti ve iþçiliðinde zorlanýnca topraksýz çilek üretimine geçti. 20.12.2018

Serasýndan Topraðý Çýkardý, Gelirini 5'e KatladýAntalya'nýn Aksu ilçesinde yaþayan çiftçi, topraklý ürettiði çileklerin maliyeti ve iþçiliðinde zorlanýnca topraksýz çilek üretimine geçti. 20.12.2018

Bozkýrda Yetiþen Alabalýklar Uzakdoðu'ya Ýhraç EdiliyorBozkýrýn ortasýnda yer alan Yozgat'ta Çekerek Barajý'nda birçok Avrupa ülkelerinin sofralarýný süsleyen alabalýklar, Uzakdoðu mutfaðýnda da yer almaya 18.12.2018

Bozkýrda Yetiþen Alabalýklar Uzakdoðu'ya Ýhraç EdiliyorBozkýrýn ortasýnda yer alan Yozgat'ta Çekerek Barajý'nda birçok Avrupa ülkelerinin sofralarýný süsleyen alabalýklar, Uzakdoðu mutfaðýnda da yer almaya 18.12.2018

38 Öðretim Elemanýndan Bakan Pakdemirli'ye Tarým Politikalarý Üzerine ProjeEge Üniversitesi (EÜ); Ýzmir, Ege Bölgesi ve Türkiye'nin tarým politikalarýna önemli destek verecek büyük bir adým attý. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet B 15.12.2018

38 Öðretim Elemanýndan Bakan Pakdemirli'ye Tarým Politikalarý Üzerine ProjeEge Üniversitesi (EÜ); Ýzmir, Ege Bölgesi ve Türkiye'nin tarým politikalarýna önemli destek verecek büyük bir adým attý. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet B 15.12.2018

Bitkin Halde Bulunan Yavru Vaþak Koruma Altýna AlýndýBitkin halde bulunan yavru vaþak koruma altýna alýndýBÝNGÖL - Bingöl'de nesli tükenmekte olduðu için IUCN kýrmýzý listesinde yer alan yavru bir vaþak, 17.12.2018

Bitkin Halde Bulunan Yavru Vaþak Koruma Altýna AlýndýBitkin halde bulunan yavru vaþak koruma altýna alýndýBÝNGÖL - Bingöl'de nesli tükenmekte olduðu için IUCN kýrmýzý listesinde yer alan yavru bir vaþak, 17.12.2018

Çerkezköy'e Yapýmý Planlanan Termik Santralden VazgeçildiÇerkezköy'e yapýmý planlanan termik santralden vazgeçildiAK Parti Tekirdað Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdað'ýn Çerkezköy ile Kapaklý ilçeleri arasýn 15.12.2018

Çerkezköy'e Yapýmý Planlanan Termik Santralden VazgeçildiÇerkezköy'e yapýmý planlanan termik santralden vazgeçildiAK Parti Tekirdað Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdað'ýn Çerkezköy ile Kapaklý ilçeleri arasýn 15.12.2018

Mardin'de 2 Bin 317 Aileye Tarým ve Hayvancýlýk DesteðiMardin Valisi ve Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Mustafa Yaman, tarým ve hayvancýlýk konusunda 2 yýl gibi bir sürede önemli iþler yaptýklarýný belir 14.12.2018

Mardin'de 2 Bin 317 Aileye Tarým ve Hayvancýlýk DesteðiMardin Valisi ve Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Mustafa Yaman, tarým ve hayvancýlýk konusunda 2 yýl gibi bir sürede önemli iþler yaptýklarýný belir 14.12.2018

Hal Yasasý'nda Komisyonculukla Ýlgili Düzenleme YapýlacakAntalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Menderes Türel, hazýrlýk aþamasýnda olan Hal Yasasýna iliþkin görüþlerini Cumhurbaþkaný Yardýmcýsý Fuat Oktay ve A 11.12.2018

Hal Yasasý'nda Komisyonculukla Ýlgili Düzenleme YapýlacakAntalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Menderes Türel, hazýrlýk aþamasýnda olan Hal Yasasýna iliþkin görüþlerini Cumhurbaþkaný Yardýmcýsý Fuat Oktay ve A 11.12.2018

Aynes'teki Kayyum Kararý KaldýrýldýFETÖ'ye üye olmak suçundan haklarýnda dava açýlan ve yargýlamalarý Denizli 2. Aðýr Ceza Mahkemesinde devam eden 21 sanýk arasýnda bulunan Aynes þirket 11.12.2018

Aynes'teki Kayyum Kararý KaldýrýldýFETÖ'ye üye olmak suçundan haklarýnda dava açýlan ve yargýlamalarý Denizli 2. Aðýr Ceza Mahkemesinde devam eden 21 sanýk arasýnda bulunan Aynes þirket 11.12.2018

Gübre Maliyetini SýfýrladýGübreye para vermeyen üretici hem tarlasýndaki ürün hem de ineklerin süt verimi arttý Kimyasal gübreye yýllýk 200 bin TL gideri olan üretici bu masr 06.12.2018

Gübre Maliyetini SýfýrladýGübreye para vermeyen üretici hem tarlasýndaki ürün hem de ineklerin süt verimi arttý Kimyasal gübreye yýllýk 200 bin TL gideri olan üretici bu masr 06.12.2018

Burhaniye, Týbbi ve Aromatik Bitki Üretim Merkezi OlduBurhaniye ilçesinde, Balýkesir Çiftçi Eðitim Merkezi'nde(Baçem) Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü'nün öncülüðünde düzenlenen 2.Týbbi ve Aromatik Bitkiler 08.12.2018

Burhaniye, Týbbi ve Aromatik Bitki Üretim Merkezi OlduBurhaniye ilçesinde, Balýkesir Çiftçi Eðitim Merkezi'nde(Baçem) Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü'nün öncülüðünde düzenlenen 2.Týbbi ve Aromatik Bitkiler 08.12.2018

134 Kýrsal Kalkýnma Projesine 92 Milyon Lira HibeTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliði Katýlým Öncesi Yardým Aracý-Kýrsal Kalkýnma Programý'nýn (IPARD-II) 3. çaðrýsý kapsamýnda 134 h 29.11.2018

134 Kýrsal Kalkýnma Projesine 92 Milyon Lira HibeTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliði Katýlým Öncesi Yardým Aracý-Kýrsal Kalkýnma Programý'nýn (IPARD-II) 3. çaðrýsý kapsamýnda 134 h 29.11.2018

Kuraklýk Yönetim Planý ÇalýþmalarýTarým ve Orman Bakanlýðý Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, kuraklýk öncesinde, kuraklýk esnasýnda ve kuraklýk sonrasýnda alýnacak tedbirlerin bel 30.11.2018

Kuraklýk Yönetim Planý ÇalýþmalarýTarým ve Orman Bakanlýðý Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, kuraklýk öncesinde, kuraklýk esnasýnda ve kuraklýk sonrasýnda alýnacak tedbirlerin bel 30.11.2018

Tarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli Ukrayna'daTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, Türkiye-Ukrayna Tarým Çalýþma Grubu 4. Dönem Toplantýsýna katýlmak için Ukrayna'ya geldi. Ýki günlük resmi z 03.12.2018

Tarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli Ukrayna'daTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, Türkiye-Ukrayna Tarým Çalýþma Grubu 4. Dönem Toplantýsýna katýlmak için Ukrayna'ya geldi. Ýki günlük resmi z 03.12.2018

Mersin'de Dolu Cam Seralarý Yerle Bir EttiMersin'de dolu cam seralarý yerle bir etti Silifke'de þiddetli yaðýþlar nedeniyle rögarlar taþtý, daðlardan akan çamurlu su yollarý kapladýMERSÝN - Me 30.11.2018

Mersin'de Dolu Cam Seralarý Yerle Bir EttiMersin'de dolu cam seralarý yerle bir etti Silifke'de þiddetli yaðýþlar nedeniyle rögarlar taþtý, daðlardan akan çamurlu su yollarý kapladýMERSÝN - Me 30.11.2018

Baðýþýklýk Sisteminizi 2 Adýmda GüçlendirinOtoimmün rahatsýzlýðý olan birçok kiþide basit ama önemli 2 yöntemin fayda verebileceðini biliyor musunuz? Rejeneratif Týp Uzmaný Dr. Aþkýn Nasýrcýlar 30.11.2018

Baðýþýklýk Sisteminizi 2 Adýmda GüçlendirinOtoimmün rahatsýzlýðý olan birçok kiþide basit ama önemli 2 yöntemin fayda verebileceðini biliyor musunuz? Rejeneratif Týp Uzmaný Dr. Aþkýn Nasýrcýlar 30.11.2018

Tmo, Düzce'deki Fýndýk Alým Merkezini KapattýToprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) Düzce'deki geçici fýndýk alým merkezinin kapatýldýðý bildirildi. 30.11.2018

Tmo, Düzce'deki Fýndýk Alým Merkezini KapattýToprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) Düzce'deki geçici fýndýk alým merkezinin kapatýldýðý bildirildi. 30.11.2018

15 Yýlda Erozyonla Mücadelede Dünya LideriyizTarým ve Orman Bakaný Pakdemirli, Türkiye'nin özellikle son 15 yýlda erozyonla mücadelede dünya lideri olduðunu vurgulayarak, '1970'lerde 500 milyon t 30.11.2018

15 Yýlda Erozyonla Mücadelede Dünya LideriyizTarým ve Orman Bakaný Pakdemirli, Türkiye'nin özellikle son 15 yýlda erozyonla mücadelede dünya lideri olduðunu vurgulayarak, '1970'lerde 500 milyon t 30.11.2018

Çiftçi Kayýt Sistemi'ne Baþvuru Süresi UzatýldýÇiftçi Kayýt Sistemi'ne (ÇKS) kaydýný yaptýramayan çiftçiler için müracaat süresi 31 Aralýk 2018'e uzatýldý. 01.12.2018

Çiftçi Kayýt Sistemi'ne Baþvuru Süresi UzatýldýÇiftçi Kayýt Sistemi'ne (ÇKS) kaydýný yaptýramayan çiftçiler için müracaat süresi 31 Aralýk 2018'e uzatýldý. 01.12.2018

Fidan Dikmeyene Bina Ruhsatý YokÝzmir'in Karþýyaka ilçesinde, kent merkezindeki yeþil alan oranýný artýrmak amacýyla, yeni ruhsat alan binalara 'fidan dikme' zorunluluðu getiren Karþ 29.11.2018

Fidan Dikmeyene Bina Ruhsatý YokÝzmir'in Karþýyaka ilçesinde, kent merkezindeki yeþil alan oranýný artýrmak amacýyla, yeni ruhsat alan binalara 'fidan dikme' zorunluluðu getiren Karþ 29.11.2018

Tarým Kredi Kooperatifi Market Gibi ÇalýþýyorHisarcýk Tarým Kredi Kooperatifi akaryakýt, kömür, gübre ve alet ekipmanýn yanýnda adeta market gibi çalýþarak çiftçiye gýda ve temizlik malzemeleri y 27.11.2018

Tarým Kredi Kooperatifi Market Gibi ÇalýþýyorHisarcýk Tarým Kredi Kooperatifi akaryakýt, kömür, gübre ve alet ekipmanýn yanýnda adeta market gibi çalýþarak çiftçiye gýda ve temizlik malzemeleri y 27.11.2018

Bakan Pakdemirli: Çiftçimize Gidecek Mesajla Can, Mal, Ekonomik Kayýplarý Mutlaka Önlüyor OlacaðýzTarým ve Orman Bakanlýðý ile Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) arasýnda imzalanan protokol ile meteorolojik uyarý bilgileri çiftçilere cep telefon 29.11.2018

Bakan Pakdemirli: Çiftçimize Gidecek Mesajla Can, Mal, Ekonomik Kayýplarý Mutlaka Önlüyor OlacaðýzTarým ve Orman Bakanlýðý ile Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) arasýnda imzalanan protokol ile meteorolojik uyarý bilgileri çiftçilere cep telefon 29.11.2018

Ziraat Bankasý yurt içi ve yurt dýþýndan borçlanacakZiraat Bankasý yurt içinde 5.5 milyar TL tutara, yurt dýþýnda da 3 milyar dolar veya muadili tutara kadar borçlanma araçlarý ihracý kararý aldý. 29.11.2018

Ziraat Bankasý yurt içi ve yurt dýþýndan borçlanacakZiraat Bankasý yurt içinde 5.5 milyar TL tutara, yurt dýþýnda da 3 milyar dolar veya muadili tutara kadar borçlanma araçlarý ihracý kararý aldý. 29.11.2018

Malazgirt Ziraat Odasýndan Aidat ÝndirimiMuþ'un Malazgirt Ziraat Odasý, Türkiye Ziraat Odalarý Birliði Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar'ýn verdiði talimatlar doðrultusunda 2019'da çiftçi aidatla 29.11.2018

Malazgirt Ziraat Odasýndan Aidat ÝndirimiMuþ'un Malazgirt Ziraat Odasý, Türkiye Ziraat Odalarý Birliði Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar'ýn verdiði talimatlar doðrultusunda 2019'da çiftçi aidatla 29.11.2018

Petkim ham maddede indirim yaptýPetkim; inþaat, tarým, otomotiv, elektrik, elektronik, ambalaj ve tekstil sektörlerinde kullanýlan ham madde ürünlerinde indirime gitti. 29.11.2018

Petkim ham maddede indirim yaptýPetkim; inþaat, tarým, otomotiv, elektrik, elektronik, ambalaj ve tekstil sektörlerinde kullanýlan ham madde ürünlerinde indirime gitti. 29.11.2018

Su Ürünleri Sektörüne 1 Milyar Dolarlýk Ýhracat TeþekkürüTarým ve Orman Bakaný Dr. Bekir Pakdemirli yýllýk 1 milyar dolar ihracat potansiyeline ulaþan Su Ürünleri sektörüne yakaladýklarý baþarýdan dolayý teþ 24.11.2018

Su Ürünleri Sektörüne 1 Milyar Dolarlýk Ýhracat TeþekkürüTarým ve Orman Bakaný Dr. Bekir Pakdemirli yýllýk 1 milyar dolar ihracat potansiyeline ulaþan Su Ürünleri sektörüne yakaladýklarý baþarýdan dolayý teþ 24.11.2018

Konyaaltý'nda Kuru Fasulye ÞenliðiAntalya'nýn Konyaaltý Belediyesi bu yýl ikincisi gerçekleþtirilen Çandýr Fasulyesi Þenliði'nde 4 bin kiþiye kuru fasulye daðýttý. 25.11.2018

Konyaaltý'nda Kuru Fasulye ÞenliðiAntalya'nýn Konyaaltý Belediyesi bu yýl ikincisi gerçekleþtirilen Çandýr Fasulyesi Þenliði'nde 4 bin kiþiye kuru fasulye daðýttý. 25.11.2018

Kar Altýnda Kalan Þeker Pancarý Çürümeye Terk EdildiGöksun'da þeker pancarý üreticileri yaðan kar nedeniyle maðdur olduklarýný, hasadýn ellerinde kaldýklarýný söyledi. 20.11.2018

Kar Altýnda Kalan Þeker Pancarý Çürümeye Terk EdildiGöksun'da þeker pancarý üreticileri yaðan kar nedeniyle maðdur olduklarýný, hasadýn ellerinde kaldýklarýný söyledi. 20.11.2018

Patates ve Soðan Stoðu Bu Sefer TIR Kasasýndan ÇýktýBursa'da, jandarma tarafýndan düzenlenen operasyonda depo ve TIR'da stoklanan 70 ton patates ve soðan ele geçirildi. 24.11.2018

Patates ve Soðan Stoðu Bu Sefer TIR Kasasýndan ÇýktýBursa'da, jandarma tarafýndan düzenlenen operasyonda depo ve TIR'da stoklanan 70 ton patates ve soðan ele geçirildi. 24.11.2018

Edremit Körfezi'nde Üreticiler, Zeytinyaðý Fiyatlarýna Çözüm BekliyorBALIKESÝR'de, Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyaðý Üretici Dernekler Federasyonu çatýsý altýnda bir araya gelen zeytin üreticileri, zeytinyaðý fiyatla 26.11.2018

Edremit Körfezi'nde Üreticiler, Zeytinyaðý Fiyatlarýna Çözüm BekliyorBALIKESÝR'de, Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyaðý Üretici Dernekler Federasyonu çatýsý altýnda bir araya gelen zeytin üreticileri, zeytinyaðý fiyatla 26.11.2018

Osmanlý Çileði Tescil EdildiZonguldak'ýn ilçesi Ereðli Belediyesi'nin Osmanlý Çileðini koruma, yaygýnlaþtýrma ve tescili için bir süre önce baþlattýðý çalýþmalar sonuç verdi. 22.11.2018

Osmanlý Çileði Tescil EdildiZonguldak'ýn ilçesi Ereðli Belediyesi'nin Osmanlý Çileðini koruma, yaygýnlaþtýrma ve tescili için bir süre önce baþlattýðý çalýþmalar sonuç verdi. 22.11.2018

Ýhracatçýya Verilen Destek, Tarým Ürünlerine de Yansýyacak Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yýldýrým, bugün açýklanan Mevsimsel Kredi Destek Programý ile yýl sonuna kadar tarým ürünü ihracatý yapan firmalara 22.11.2018

Ýhracatçýya Verilen Destek, Tarým Ürünlerine de Yansýyacak Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yýldýrým, bugün açýklanan Mevsimsel Kredi Destek Programý ile yýl sonuna kadar tarým ürünü ihracatý yapan firmalara 22.11.2018

TÝM: Tarým Ýhracatý Ýlave Kaynak ile ArtacaktýrTÝM Baþkaný Gülle, Türk Eximbank tarafýndan tarým ihracatçýsýna yýl sonuna kadar verilecek ilave 200 milyon dolarlýk kaynak ile bu alanda ihracat artý 22.11.2018

TÝM: Tarým Ýhracatý Ýlave Kaynak ile ArtacaktýrTÝM Baþkaný Gülle, Türk Eximbank tarafýndan tarým ihracatçýsýna yýl sonuna kadar verilecek ilave 200 milyon dolarlýk kaynak ile bu alanda ihracat artý 22.11.2018

Serasýnda Domates Yerine Muz Yetiþtirmeye BaþladýMuðla'nýn Seydikemer ilçesinde, artan girdi maliyetleri nedeniyle örtü altý domates üretiminden vazgeçip, alternatif ürünlere yönelen Servet Tanýþman, 21.11.2018

Serasýnda Domates Yerine Muz Yetiþtirmeye BaþladýMuðla'nýn Seydikemer ilçesinde, artan girdi maliyetleri nedeniyle örtü altý domates üretiminden vazgeçip, alternatif ürünlere yönelen Servet Tanýþman, 21.11.2018

Buðdayda Kuraklýk SýkýntýsýEdirne Ziraat Odasý Baþkaný Cengiz Yorulmaz, buðdayda kuraklýk sýkýntýsý olduðunu söyledi. Yorulmaz, Türkiye'nin büyük buðday ihtiyacýný karþýlayan 14.11.2018

Buðdayda Kuraklýk SýkýntýsýEdirne Ziraat Odasý Baþkaný Cengiz Yorulmaz, buðdayda kuraklýk sýkýntýsý olduðunu söyledi. Yorulmaz, Türkiye'nin büyük buðday ihtiyacýný karþýlayan 14.11.2018

iPhone Ringtones for download

iPhone Ringtones for download

Create RSS Feeds

Create RSS Feeds for any website. Generate RSS Feeds from your existing website, and publish RSS feeds without any code!iPhone Ringtones for download