TARIMHABER.COM

TARIMHABER.COM

TARIMHABER.COM

Büyükþehirlerden kýrsal alana kaçýþ, virüsü kýrsala taþýyacakTZYMB Genel Baþkaný Fehmi KÝRAZ, kýrsal alana doðru olan seyahat hareketinin tarýmsal üretimin sürekliliði için tehlike oluþturduðunu belirtti. Kira 03.04.2020

Büyükþehirlerden kýrsal alana kaçýþ, virüsü kýrsala taþýyacakTZYMB Genel Baþkaný Fehmi KÝRAZ, kýrsal alana doðru olan seyahat hareketinin tarýmsal üretimin sürekliliði için tehlike oluþturduðunu belirtti. Kira 03.04.2020

KAEÜ jeotermal kaynaklý Ar-Ge serasý açýldýKýrþehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafýndan yerli üretime destek amacýyla hazýrlanan jeotermal kaynaklý Ar-Ge serasýnýn açýlýþý yapýldý. KAEÜ Je 29.02.2020

KAEÜ jeotermal kaynaklý Ar-Ge serasý açýldýKýrþehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafýndan yerli üretime destek amacýyla hazýrlanan jeotermal kaynaklý Ar-Ge serasýnýn açýlýþý yapýldý. KAEÜ Je 29.02.2020

80 üstü puana sahip onbinlerce genç mühendis atama bekliyor. Yýllardýr Tarým Bakanlýðý'nýn alým yapmasýný bekleyen ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, gýda mühendisleri, su ürünleri mühendisleri ve diðerl 24.02.2020

80 üstü puana sahip onbinlerce genç mühendis atama bekliyor. Yýllardýr Tarým Bakanlýðý'nýn alým yapmasýný bekleyen ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, gýda mühendisleri, su ürünleri mühendisleri ve diðerl 24.02.2020

Kilosu 100 TL olan deve sütüne yoðun talepAydýn'ýn Ýncirliova ilçesinde üretilen deve sütü, kilosu 100 TL'den yurt içi ve yurt dýþýna pazarlanýyor. Ýncirliova Belediye Baþkaný Aytekin Kaya, sü 08.02.2020

Kilosu 100 TL olan deve sütüne yoðun talepAydýn'ýn Ýncirliova ilçesinde üretilen deve sütü, kilosu 100 TL'den yurt içi ve yurt dýþýna pazarlanýyor. Ýncirliova Belediye Baþkaný Aytekin Kaya, sü 08.02.2020

Çocuklar, Çocuk Haklarý Hatýra Ormanýna fidan diktiAile Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Haklarý Çocuk Komitesi üyelerince, Toroslar ilçesindeki Anýttepe Park 05.02.2020

Çocuklar, Çocuk Haklarý Hatýra Ormanýna fidan diktiAile Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Haklarý Çocuk Komitesi üyelerince, Toroslar ilçesindeki Anýttepe Park 05.02.2020

Kýrþehir de Tarýmsal Kuraklýk Kriz Merkezi toplantýsý ...Kýrþehir'de Tarýmsal Kuraklýk Kriz Merkezi toplantýsý gerçekleþtirildi. Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðünden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Valilik konfer 03.02.2020

Kýrþehir de Tarýmsal Kuraklýk Kriz Merkezi toplantýsý ...Kýrþehir'de Tarýmsal Kuraklýk Kriz Merkezi toplantýsý gerçekleþtirildi. Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðünden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Valilik konfer 03.02.2020

Türkiye nin ilk bitki fabrikasýANTALYA'da bir firma, 5 milyon Euro'luk Ar-Ge çalýþmalarý kapsamýnda, 2.5 milyon Euro yatýrýmla Türkiye'nin ilk bitki fabrikasýný kurdu. Topraksýz ve 02.02.2020

Türkiye nin ilk bitki fabrikasýANTALYA'da bir firma, 5 milyon Euro'luk Ar-Ge çalýþmalarý kapsamýnda, 2.5 milyon Euro yatýrýmla Türkiye'nin ilk bitki fabrikasýný kurdu. Topraksýz ve 02.02.2020

Elazýð da depremzede üreticiye hayvan ve yem yardýmýElazýð Ýl Tarým ve Orman Müdürü Turan Karahan, deprem felaketinin etkilediði kentte, zarar gören üreticilere hayvan ve yem daðýtmaya baþladýklarýný bi 27.01.2020

Elazýð da depremzede üreticiye hayvan ve yem yardýmýElazýð Ýl Tarým ve Orman Müdürü Turan Karahan, deprem felaketinin etkilediði kentte, zarar gören üreticilere hayvan ve yem daðýtmaya baþladýklarýný bi 27.01.2020

Konya sütbank, davasý baþlýyorSütbank, davasý baþlýyorKONYA'nýn Ereðli ilçesinde, 2007'de kurulan Ekta Et ve Süt Ürünleri þirketinin 'Sütbank' adý altýnda kurduklarý sisteme büyükb 27.01.2020

Konya sütbank, davasý baþlýyorSütbank, davasý baþlýyorKONYA'nýn Ereðli ilçesinde, 2007'de kurulan Ekta Et ve Süt Ürünleri þirketinin 'Sütbank' adý altýnda kurduklarý sisteme büyükb 27.01.2020

Lisanslý depoculuk sistemine 5 yýl daha destekTarým ürünlerinin depolanmasýndaki sorunlarýn ortadan kaldýrýlmasý ve ürün senetleri vasýtasýyla ticaretin kolaylaþtýrýlmasýný amaçlayan lisanslý depo 07.01.2020

Lisanslý depoculuk sistemine 5 yýl daha destekTarým ürünlerinin depolanmasýndaki sorunlarýn ortadan kaldýrýlmasý ve ürün senetleri vasýtasýyla ticaretin kolaylaþtýrýlmasýný amaçlayan lisanslý depo 07.01.2020

Çobanlar güneþ panelli barakalarda kalacakMardin'in Artuklu Ýlçe Kaymakamý Hacý Hasan Gökpýnar'ýn talimatýyla kýrsalda zor koþullarda çobanlýk yapanlara yönelik Ýlçe Tarým ve Orman Müdürlüðünc 05.01.2020

Çobanlar güneþ panelli barakalarda kalacakMardin'in Artuklu Ýlçe Kaymakamý Hacý Hasan Gökpýnar'ýn talimatýyla kýrsalda zor koþullarda çobanlýk yapanlara yönelik Ýlçe Tarým ve Orman Müdürlüðünc 05.01.2020

Erdemli'de göle dönen seralardaki sular tahliye ediliyorErdemli'de göle dönen seralardaki sular tahliye ediliyorMERSÝN'in Erdemli ilçesinde, 3 gündür süren saðanak yaðýþ nedeniyle sular saltýnda kalan seral 01.01.2020

Erdemli'de göle dönen seralardaki sular tahliye ediliyorErdemli'de göle dönen seralardaki sular tahliye ediliyorMERSÝN'in Erdemli ilçesinde, 3 gündür süren saðanak yaðýþ nedeniyle sular saltýnda kalan seral 01.01.2020

Uzman Eller Projesi hayata geçiyor.Kýrsal Kalkýnma Destekleri Kapsamýnda Kýrsal Kalkýnmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkýnda Teblið bugünkü Resmi Gazete'de yayýmlanarak yü 17.12.2019 10:33:15

Uzman Eller Projesi hayata geçiyor.Kýrsal Kalkýnma Destekleri Kapsamýnda Kýrsal Kalkýnmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkýnda Teblið bugünkü Resmi Gazete'de yayýmlanarak yü 17.12.2019 10:33:15

Bakan Pakdemirli: Ýpek böceði destek ödemelerine baþlýyoruzTARIM ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, '2019 yýlý ipek böceði destekleme ödemelerine bugün baþlýyoruz. 29.11.2019

Bakan Pakdemirli: Ýpek böceði destek ödemelerine baþlýyoruzTARIM ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, '2019 yýlý ipek böceði destekleme ödemelerine bugün baþlýyoruz. 29.11.2019

Taþýnan köyde tek baþýna hayvancýlýk yapýyorKAYSERÝ'nin Kocasinan ilçesinde Þakir Demir (21), baraj inþaatý nedeniyle su altýnda kalan, daha sonra zamanla sularýn çekildiði eski köyüne dönüp, te 29.11.2019

Taþýnan köyde tek baþýna hayvancýlýk yapýyorKAYSERÝ'nin Kocasinan ilçesinde Þakir Demir (21), baraj inþaatý nedeniyle su altýnda kalan, daha sonra zamanla sularýn çekildiði eski köyüne dönüp, te 29.11.2019

Konya Ovasý'nda, ekim sezonu kuraklýk alarmýTÜRKÝYE'nin tahýl ambarý olaral bilinen Konya Ovasý, 4 aydýr yeterli yaðýþ alamadýðý için kuraklýk alarmý veriyor. Ziraat Mühendisleri Odasý Konya Þub 17.11.2019

Konya Ovasý'nda, ekim sezonu kuraklýk alarmýTÜRKÝYE'nin tahýl ambarý olaral bilinen Konya Ovasý, 4 aydýr yeterli yaðýþ alamadýðý için kuraklýk alarmý veriyor. Ziraat Mühendisleri Odasý Konya Þub 17.11.2019

Çorum'da 301 bin 111 fidan dikimiyle rekor denemesi yapýlacakTarým ve Orman Bakanlýðý'nca 'Geleceðe Nefes' sloganýyla baþlatýlan etkinlik kapsamýnda 301 bin 111 fidan toprakla buluþturulacak. Kentte tüm hazýrlý 10.11.2019

Çorum'da 301 bin 111 fidan dikimiyle rekor denemesi yapýlacakTarým ve Orman Bakanlýðý'nca 'Geleceðe Nefes' sloganýyla baþlatýlan etkinlik kapsamýnda 301 bin 111 fidan toprakla buluþturulacak. Kentte tüm hazýrlý 10.11.2019

Kimyasallar narýn kabuðundan içine geçebilirKAYSERÝ Ýl Saðlýk Müdürü Ali Ramazan Benli, çarþamba günü Yeþilhisar ilçesinde yediði nardan zehirlenerek öldüðü iddia edilen Saliha Çakýr'ýn (4) duru 04.11.2019

Kimyasallar narýn kabuðundan içine geçebilirKAYSERÝ Ýl Saðlýk Müdürü Ali Ramazan Benli, çarþamba günü Yeþilhisar ilçesinde yediði nardan zehirlenerek öldüðü iddia edilen Saliha Çakýr'ýn (4) duru 04.11.2019

Tescilli üzümlere talep artýþý üreticinin yüzünü güldürdü ...Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Elazýð'da bu yýlki yüksek verim, tescilli üzümlere talebi artýrdý. Toprak ve iklim yapýsýndan dolayý 27.10.2019

Tescilli üzümlere talep artýþý üreticinin yüzünü güldürdü ...Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Elazýð'da bu yýlki yüksek verim, tescilli üzümlere talebi artýrdý. Toprak ve iklim yapýsýndan dolayý 27.10.2019

Antalya Demre'de 40 yýl sonra muz üretildiDemre'de 40 yýl sonra muz üretildiAntalya'nýn Demre ilçesinde, 1970'li yýllarda muz üretimini býrakan ve seracýlýk yapmaya baþlayan çiftçiler, 40 yýl 21.10.2019

Antalya Demre'de 40 yýl sonra muz üretildiDemre'de 40 yýl sonra muz üretildiAntalya'nýn Demre ilçesinde, 1970'li yýllarda muz üretimini býrakan ve seracýlýk yapmaya baþlayan çiftçiler, 40 yýl 21.10.2019

Burhaniyeli mühendis, zeytin odunlarýný sanat eserine dönüþtürüyorBALIKESÝR'in Burhaniye ilçesinde, yýllar önce zeytin aðacý ile tanýþan inþaat mühendisi Murat Narin, ilçede kurduðu zeytinyaðý fabrikasýnda ilk kez çe 21.10.2019

Burhaniyeli mühendis, zeytin odunlarýný sanat eserine dönüþtürüyorBALIKESÝR'in Burhaniye ilçesinde, yýllar önce zeytin aðacý ile tanýþan inþaat mühendisi Murat Narin, ilçede kurduðu zeytinyaðý fabrikasýnda ilk kez çe 21.10.2019

Tarým ve Orman Bakanlýðýndan damýzlýk yetiþtiricilerine destekTarým ve Orman Bakanlýðýnýn, ýslah amaçlý hayvan yetiþtiren birliklerin bünyesinde kurulan iktisadi iþletmelerin ürünlerini kamu kurumlarýna ihalesiz 17.10.2019

Tarým ve Orman Bakanlýðýndan damýzlýk yetiþtiricilerine destekTarým ve Orman Bakanlýðýnýn, ýslah amaçlý hayvan yetiþtiren birliklerin bünyesinde kurulan iktisadi iþletmelerin ürünlerini kamu kurumlarýna ihalesiz 17.10.2019

Þahinbey'den 3 günde 4 bin ton gübre daðýtýmýÞahinbey'den 3 günde 4 bin ton gübre daðýtýmý Þahinbey Belediyesi çiftçilere destek olmaya devam ediyorGAZÝANTEP - Þahinbey Belediyesi, iki gün önce K 12.10.2019

Þahinbey'den 3 günde 4 bin ton gübre daðýtýmýÞahinbey'den 3 günde 4 bin ton gübre daðýtýmý Þahinbey Belediyesi çiftçilere destek olmaya devam ediyorGAZÝANTEP - Þahinbey Belediyesi, iki gün önce K 12.10.2019

Demre'de 40 yýl sonra muz üretildiANTALYA'nýn Demre ilçesinde, 1970'li yýllarda muz üretimini býrakan ve seracýlýk yapmaya baþlayan çiftçiler, 40 yýl aradan sonra ilk kez muz üretimi y

Demre'de 40 yýl sonra muz üretildiANTALYA'nýn Demre ilçesinde, 1970'li yýllarda muz üretimini býrakan ve seracýlýk yapmaya baþlayan çiftçiler, 40 yýl aradan sonra ilk kez muz üretimi y

2 dakikada 206 gram acý biber yediAntalya'nýn Kaþ ilçesinde düzenlenen Kapya Biber Festivali kapsamýnda, 'acý biber yeme yarýþmasý' yapýldý.

2 dakikada 206 gram acý biber yediAntalya'nýn Kaþ ilçesinde düzenlenen Kapya Biber Festivali kapsamýnda, 'acý biber yeme yarýþmasý' yapýldý.

Genç Çiftçi Projesi memleketinde kalmasýný saðladýKentsel dönüþüm nedeniyle birkaç yýllýðýna Ýstanbul'dan memleketi Kastamonu'ya dönen Ali Yýlmaz, burada tanýþtýðý 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamýnda arý

Genç Çiftçi Projesi memleketinde kalmasýný saðladýKentsel dönüþüm nedeniyle birkaç yýllýðýna Ýstanbul'dan memleketi Kastamonu'ya dönen Ali Yýlmaz, burada tanýþtýðý 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamýnda arý

Tarým þurasý sonuç bildirgesi, 21 Kasým'da açýklanacakTarým þurasý s 08.10.2019 11:25:39

Tarým þurasý sonuç bildirgesi, 21 Kasým'da açýklanacakTarým þurasý s 08.10.2019 11:25:39

Tarým þurasý s 08.10.2019 11:25:39

Tarým þurasý s 08.10.2019 11:25:39

Muðla Büyükþehir'den tarým üreticisine 1 milyon TL destekMuðla B 12.10.2019 09:18:35

Muðla Büyükþehir'den tarým üreticisine 1 milyon TL destekMuðla B 12.10.2019 09:18:35

Muðla B 12.10.2019 09:18:35

Muðla B 12.10.2019 09:18:35

Tarým ve Orman Bakanlýðý'ndan tarýmla ilgili iddialara cevap

Tarým ve Orman Bakanlýðý'ndan tarýmla ilgili iddialara cevap

08.10.2019 12:17:53

08.10.2019 12:17:53

ARACILAR ORTADAN KALKIYOR. ÇÝFTÇÝ HAKETTÝÐÝNE KAVUÞUYOR.Tarýmsal üretim yapan çiftçilerimiz ürünlerini satarken kaderleri aracý ve komisyoncularýn iki dudaðý arasýndan çýkacaklara baðlýdýr. bu durumu düze 02.08.2019 10:57:57

ARACILAR ORTADAN KALKIYOR. ÇÝFTÇÝ HAKETTÝÐÝNE KAVUÞUYOR.Tarýmsal üretim yapan çiftçilerimiz ürünlerini satarken kaderleri aracý ve komisyoncularýn iki dudaðý arasýndan çýkacaklara baðlýdýr. bu durumu düze 02.08.2019 10:57:57

Mevsimlik tarým iþçileri fýndýk hasadýndan umutluOrdu'ya, Doðu ve Güneydoðu illerinden gelerek konaklama alanlarýna yerleþen mevsimlik tarým iþçileri, fýndýk hasadýnýn verimli geçmesini bekliyor. 29.07.2019

Mevsimlik tarým iþçileri fýndýk hasadýndan umutluOrdu'ya, Doðu ve Güneydoðu illerinden gelerek konaklama alanlarýna yerleþen mevsimlik tarým iþçileri, fýndýk hasadýnýn verimli geçmesini bekliyor. 29.07.2019

Doðal bir mucize: Elma sirkesiFaydalarý saymakla bitmeyen elma sirkesi, birçok derde deva oluyor. Evde kolaylýkla hazýrlayabileceðiniz elma sirkesi doðal bir kurtarýcý niteliðinde. 27.07.2019

Doðal bir mucize: Elma sirkesiFaydalarý saymakla bitmeyen elma sirkesi, birçok derde deva oluyor. Evde kolaylýkla hazýrlayabileceðiniz elma sirkesi doðal bir kurtarýcý niteliðinde. 27.07.2019

Beypazarý ndaBeypazarý Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü ve Ýlçe Tarým ve Orman Müdürlüðü iþbirliðinde 'Kurban Kesim Elemaný' ve 'Kurban hijyeni' kursu açýlacaðý bildi 29.07.2019

Beypazarý ndaBeypazarý Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü ve Ýlçe Tarým ve Orman Müdürlüðü iþbirliðinde 'Kurban Kesim Elemaný' ve 'Kurban hijyeni' kursu açýlacaðý bildi 29.07.2019

Mevsimlik tarým iþçileri fýndýk için Ordu'daMevsimlik tarým iþçileri fýndýk için Ordu'da Fýndýk hasadý öncesi Doðu ve Güneydoðu illerinden yola çýkan iþçiler, Ordu'da çadýrlarýný kurmaya baþladý 28.07.2019

Mevsimlik tarým iþçileri fýndýk için Ordu'daMevsimlik tarým iþçileri fýndýk için Ordu'da Fýndýk hasadý öncesi Doðu ve Güneydoðu illerinden yola çýkan iþçiler, Ordu'da çadýrlarýný kurmaya baþladý 28.07.2019

Bakan Pakdemirli'den kadýn giriþimciye destekTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, güneþ enerjisi santraliyle 2 bin nüfuslu ilçesinin günlük elektrik ihtiyacýný karþýlayan giriþimci Aysel Bakýr 24.07.2019

Bakan Pakdemirli'den kadýn giriþimciye destekTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, güneþ enerjisi santraliyle 2 bin nüfuslu ilçesinin günlük elektrik ihtiyacýný karþýlayan giriþimci Aysel Bakýr 24.07.2019

Türkiye Düþüncü Kulübü'nden hayvancýlýk ve tarým dosyasýTürkiye Düþünce Kulübü yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Bursa Milletvekillileri Mustafa Esgin ve Zafer Iþýk ile bir araya gelerek hayvancýlýk ve tarým 23.07.2019

Türkiye Düþüncü Kulübü'nden hayvancýlýk ve tarým dosyasýTürkiye Düþünce Kulübü yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Bursa Milletvekillileri Mustafa Esgin ve Zafer Iþýk ile bir araya gelerek hayvancýlýk ve tarým 23.07.2019

TMO 'ya kuru üzüm talebiTürkiye'nin üretim ve ihracatýnda dünya lideri olduðu en önemli geleneksel ihraç ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzümde ortalama ihraç fiyatýnýn 3 yýl a 21.07.2019

TMO 'ya kuru üzüm talebiTürkiye'nin üretim ve ihracatýnda dünya lideri olduðu en önemli geleneksel ihraç ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzümde ortalama ihraç fiyatýnýn 3 yýl a 21.07.2019

Devlet desteði giriþimciyeDiyarbakýr'da devlet desteðiyle çiftlik kurarak hayvancýlýkla uðraþan giriþimciler, üretimin yaný sýra istihdama da katký sunuyor. 17.07.2019

Devlet desteði giriþimciyeDiyarbakýr'da devlet desteðiyle çiftlik kurarak hayvancýlýkla uðraþan giriþimciler, üretimin yaný sýra istihdama da katký sunuyor. 17.07.2019

Kuraklýk bal üretimini olumsuz etkiliyorKuraklýk bal üretimini olumsuz etkiliyorBitlis'in Adilcevaz ilçesinde havalarýn kurak geçmesi, arýcýlarý olumsuz etkiliyor. 14.07.2019

Kuraklýk bal üretimini olumsuz etkiliyorKuraklýk bal üretimini olumsuz etkiliyorBitlis'in Adilcevaz ilçesinde havalarýn kurak geçmesi, arýcýlarý olumsuz etkiliyor. 14.07.2019

Herkes domates sanmýþtý, zehirli patates olduðu anlaþýldýBilecik'in Pazaryeri ilçesine baðlý Küçükelmalý köyünde ektikleri patatesleri yeþermeye baþlayýnca patates dallarýnda domatesleri gören köylüler þaþký 21.07.2019

Herkes domates sanmýþtý, zehirli patates olduðu anlaþýldýBilecik'in Pazaryeri ilçesine baðlý Küçükelmalý köyünde ektikleri patatesleri yeþermeye baþlayýnca patates dallarýnda domatesleri gören köylüler þaþký 21.07.2019

iPhone Ringtones for download

iPhone Ringtones for download

Create RSS Feeds

Create RSS Feeds for any website. Generate RSS Feeds from your existing website, and publish RSS feeds without any code!iPhone Ringtones for download