TARIMHABER.COM

TARIMHABER.COM

TARIMHABER.COM

Mevsimlik tarým iþçileri fýndýk hasadýndan umutluOrdu'ya, Doðu ve Güneydoðu illerinden gelerek konaklama alanlarýna yerleþen mevsimlik tarým iþçileri, fýndýk hasadýnýn verimli geçmesini bekliyor. 29.07.2019

Mevsimlik tarým iþçileri fýndýk hasadýndan umutluOrdu'ya, Doðu ve Güneydoðu illerinden gelerek konaklama alanlarýna yerleþen mevsimlik tarým iþçileri, fýndýk hasadýnýn verimli geçmesini bekliyor. 29.07.2019

Beypazarý ndaBeypazarý Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü ve Ýlçe Tarým ve Orman Müdürlüðü iþbirliðinde 'Kurban Kesim Elemaný' ve 'Kurban hijyeni' kursu açýlacaðý bildi 29.07.2019

Beypazarý ndaBeypazarý Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü ve Ýlçe Tarým ve Orman Müdürlüðü iþbirliðinde 'Kurban Kesim Elemaný' ve 'Kurban hijyeni' kursu açýlacaðý bildi 29.07.2019

Mevsimlik tarým iþçileri fýndýk için Ordu'daMevsimlik tarým iþçileri fýndýk için Ordu'da Fýndýk hasadý öncesi Doðu ve Güneydoðu illerinden yola çýkan iþçiler, Ordu'da çadýrlarýný kurmaya baþladý 28.07.2019

Mevsimlik tarým iþçileri fýndýk için Ordu'daMevsimlik tarým iþçileri fýndýk için Ordu'da Fýndýk hasadý öncesi Doðu ve Güneydoðu illerinden yola çýkan iþçiler, Ordu'da çadýrlarýný kurmaya baþladý 28.07.2019

Türkiye Düþüncü Kulübü'nden hayvancýlýk ve tarým dosyasýTürkiye Düþünce Kulübü yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Bursa Milletvekillileri Mustafa Esgin ve Zafer Iþýk ile bir araya gelerek hayvancýlýk ve tarým 23.07.2019

Türkiye Düþüncü Kulübü'nden hayvancýlýk ve tarým dosyasýTürkiye Düþünce Kulübü yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Bursa Milletvekillileri Mustafa Esgin ve Zafer Iþýk ile bir araya gelerek hayvancýlýk ve tarým 23.07.2019

Devlet desteði giriþimciyeDiyarbakýr'da devlet desteðiyle çiftlik kurarak hayvancýlýkla uðraþan giriþimciler, üretimin yaný sýra istihdama da katký sunuyor. 17.07.2019

Devlet desteði giriþimciyeDiyarbakýr'da devlet desteðiyle çiftlik kurarak hayvancýlýkla uðraþan giriþimciler, üretimin yaný sýra istihdama da katký sunuyor. 17.07.2019

Herkes domates sanmýþtý, zehirli patates olduðu anlaþýldýBilecik'in Pazaryeri ilçesine baðlý Küçükelmalý köyünde ektikleri patatesleri yeþermeye baþlayýnca patates dallarýnda domatesleri gören köylüler þaþký 21.07.2019

Herkes domates sanmýþtý, zehirli patates olduðu anlaþýldýBilecik'in Pazaryeri ilçesine baðlý Küçükelmalý köyünde ektikleri patatesleri yeþermeye baþlayýnca patates dallarýnda domatesleri gören köylüler þaþký 21.07.2019

Türk kirazý Çin Seddi'ni aþtý Tekfen Tarým bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Alanar Meyve'nin ürettiði kirazlarýn soðuk iþlem görmeden Çin'e ilk sevkiyatý, Þanghay kentine ul 18.07.2019

Türk kirazý Çin Seddi'ni aþtý Tekfen Tarým bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Alanar Meyve'nin ürettiði kirazlarýn soðuk iþlem görmeden Çin'e ilk sevkiyatý, Þanghay kentine ul 18.07.2019

Taþkýnlarla bilinen Tunca ve Meriç'i kuraklýk vurduTaþkýnlarla bilinen Tunca ve Meriç'i kuraklýk vurdu Sel ve su taþkýnlarý ile gündeme gelen Tunca, bu kez adeta 'akmam' diyorEDÝRNE - Edirne'de, geçtið 22.06.2019

Taþkýnlarla bilinen Tunca ve Meriç'i kuraklýk vurduTaþkýnlarla bilinen Tunca ve Meriç'i kuraklýk vurdu Sel ve su taþkýnlarý ile gündeme gelen Tunca, bu kez adeta 'akmam' diyorEDÝRNE - Edirne'de, geçtið 22.06.2019

Su ürünleri yetiþtiriciliðinde bir ilkTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, Türkiye'de geçen yýl yaklaþýk 628 bin ton su ürünleri üretildiðini belirterek, 'Ülke tarihinde ilk kez yetiþti 30.06.2019

Su ürünleri yetiþtiriciliðinde bir ilkTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, Türkiye'de geçen yýl yaklaþýk 628 bin ton su ürünleri üretildiðini belirterek, 'Ülke tarihinde ilk kez yetiþti 30.06.2019

Pakdemirli, Büyükçekmece'de buðday hasadý yaptýTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, bu yýl bakanlýk olarak buðday ve arpa için iyi fiyat verdiklerini belirterek, 'Buðdayýn tonunda taban fiyat bi 23.06.2019

Pakdemirli, Büyükçekmece'de buðday hasadý yaptýTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, bu yýl bakanlýk olarak buðday ve arpa için iyi fiyat verdiklerini belirterek, 'Buðdayýn tonunda taban fiyat bi 23.06.2019

Yumurta üreticilerine 90 gün vadeli mýsýr satýþý yapýlacakTarým ve Orman Bakanlýðý son dönemde ihracat daralmasý nedeniyle mali sýkýntý yaþayan yumurta üreticilerine destek olmak amacýyla harekete geçti. 25.06.2019

Yumurta üreticilerine 90 gün vadeli mýsýr satýþý yapýlacakTarým ve Orman Bakanlýðý son dönemde ihracat daralmasý nedeniyle mali sýkýntý yaþayan yumurta üreticilerine destek olmak amacýyla harekete geçti. 25.06.2019

Ziraat Bankasý Sürdürülebilirlik Raporu yayýmlandýZiraat Bankasý Kurumsal Mimari Grup Baþkaný Ýlker Met, þirketlerin büyümeleri ve karlýlýklarýný 'sürdürülebilir' hale getirmeleri için yaþadýklarý top 03.06.2019

Ziraat Bankasý Sürdürülebilirlik Raporu yayýmlandýZiraat Bankasý Kurumsal Mimari Grup Baþkaný Ýlker Met, þirketlerin büyümeleri ve karlýlýklarýný 'sürdürülebilir' hale getirmeleri için yaþadýklarý top 03.06.2019

200 bin dekarlýk tarým arazisinde süne mücadelesiKýrýkkale'de önceden tespit edilen 'hububat' ekili yaklaþýk 200 bin dekarlýk tarým arazisinde 'süne' zararlýlarýný önlemek amacýyla biyolojik mücadele 09.06.2019

200 bin dekarlýk tarým arazisinde süne mücadelesiKýrýkkale'de önceden tespit edilen 'hububat' ekili yaklaþýk 200 bin dekarlýk tarým arazisinde 'süne' zararlýlarýný önlemek amacýyla biyolojik mücadele 09.06.2019

Ziraat Katýlým dan 400 milyon lira kira sertifikasi ...Ziraat Katýlým Bankasý A.Þ., Ziraat Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. aracýlýðýyla 24 Mayýs 2019 tarihinde gerçekleþtirilen ihraç ile 96 gün vadeli 400 mil 28.05.2019

Ziraat Katýlým dan 400 milyon lira kira sertifikasi ...Ziraat Katýlým Bankasý A.Þ., Ziraat Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. aracýlýðýyla 24 Mayýs 2019 tarihinde gerçekleþtirilen ihraç ile 96 gün vadeli 400 mil 28.05.2019

Ýzmir Ticaret Borsasý, yeni üzüme isim verecekÝZMÝR Ticaret Borsasý (ÝTB) Yönetim Kurulu Baþkaný Iþýnsu Kestelli, yeni geliþtirilecek çekirdeksiz üzüm çeþitlerinden birisinin isim hakkýnýn kendile 28.05.2019

Ýzmir Ticaret Borsasý, yeni üzüme isim verecekÝZMÝR Ticaret Borsasý (ÝTB) Yönetim Kurulu Baþkaný Iþýnsu Kestelli, yeni geliþtirilecek çekirdeksiz üzüm çeþitlerinden birisinin isim hakkýnýn kendile 28.05.2019

Bakan Pakdemirli, Kadýn Çiftçilerle Sahur YaptýTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, kadýnlarýn tarýmsal kalkýnma kooperatifleri çatýsý altýnda bir araya gelmesinin çok önemli olduðunu belirterek 22.05.2019

Bakan Pakdemirli, Kadýn Çiftçilerle Sahur YaptýTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, kadýnlarýn tarýmsal kalkýnma kooperatifleri çatýsý altýnda bir araya gelmesinin çok önemli olduðunu belirterek 22.05.2019

Türkiye'nin en hýzlý büyüyen 100 þirketi açýklandý. Tarým sektöründen firmalar da var. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikalarý Araþtýrma Vakfý (TEPAV) iþ birliðinde belirlenen Türkiye'nin en hýzlý büyü 20.05.2019 13:44:54

Türkiye'nin en hýzlý büyüyen 100 þirketi açýklandý. Tarým sektöründen firmalar da var. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikalarý Araþtýrma Vakfý (TEPAV) iþ birliðinde belirlenen Türkiye'nin en hýzlý büyü 20.05.2019 13:44:54

Fýndýkta Zararlýlarla Mücadele AnlatýldýSamsun Tarým ve Orman Ýl Müdürlüðü'nce Karadeniz Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü'nden de uzmanlarýn katýlýmýyla 'Fýndýkta Önemli Hastalýk ve Zararlýlarla 20.05.2019

Fýndýkta Zararlýlarla Mücadele AnlatýldýSamsun Tarým ve Orman Ýl Müdürlüðü'nce Karadeniz Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü'nden de uzmanlarýn katýlýmýyla 'Fýndýkta Önemli Hastalýk ve Zararlýlarla 20.05.2019

Fehmi Kiraz, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümüne Profesör Alýmýnda Veteriner Koþuluna Karþý Çýktý Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne veteriner ilaný açýldý. 8 Mayýs 2019 tarihinde Resmi gazete'de yayýmlanan öðretim üyesi ilanýnd 16.05.2019 14:23:20

Fehmi Kiraz, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümüne Profesör Alýmýnda Veteriner Koþuluna Karþý Çýktý Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne veteriner ilaný açýldý. 8 Mayýs 2019 tarihinde Resmi gazete'de yayýmlanan öðretim üyesi ilanýnd 16.05.2019 14:23:20

35 Bin Fýndýk Üreticisine Deðerli Tarým AnlatýldýFerrero Fýndýk Türkiye Genel Müdürü Bamsý Akýn, 25 bin fýndýk üreticisine deðerli tarým uygulamasý ve kalite ile verim dersleri verildiðini söyledi. 15.05.2019

35 Bin Fýndýk Üreticisine Deðerli Tarým AnlatýldýFerrero Fýndýk Türkiye Genel Müdürü Bamsý Akýn, 25 bin fýndýk üreticisine deðerli tarým uygulamasý ve kalite ile verim dersleri verildiðini söyledi. 15.05.2019

Kýrýkkaleli Çiftçi Yýlda 220 Ton Üretip, Kilosunu 8 Liradan Satýyor.2018 yýlýnda 114 metrekarelik alanda üretime baþlayan Kýrýkkaleli çiftçi 'Genç Çiftçi Hibe Desteði Projesi'nden aldýðý hibeyle kurduðu tesislerde yýld 16.05.2019

Kýrýkkaleli Çiftçi Yýlda 220 Ton Üretip, Kilosunu 8 Liradan Satýyor.2018 yýlýnda 114 metrekarelik alanda üretime baþlayan Kýrýkkaleli çiftçi 'Genç Çiftçi Hibe Desteði Projesi'nden aldýðý hibeyle kurduðu tesislerde yýld 16.05.2019

Köyleri Terk Etmeyin, Çiftçilik Daha Karlý Olacak Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliði Genel Baþkaný Fehmi Kiraz, çiftçilerin üretimi sürdürmeleri ve köylerini terk etmemeleri gerektiðini belirte 13.05.2019

Köyleri Terk Etmeyin, Çiftçilik Daha Karlý Olacak Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliði Genel Baþkaný Fehmi Kiraz, çiftçilerin üretimi sürdürmeleri ve köylerini terk etmemeleri gerektiðini belirte 13.05.2019

Güneydoðu Çiftçisinin Yüzü Yaðmurla GüldüGüneydoðu Anadolu Bölgesi'nde 6 ayda düþen yaðýþ miktarýnýn uzun yýllar ortalamasýnýn üzerine çýkmasý, çiftçilerin yüksek verim beklentisini artýrdý. 09.05.2019

Güneydoðu Çiftçisinin Yüzü Yaðmurla GüldüGüneydoðu Anadolu Bölgesi'nde 6 ayda düþen yaðýþ miktarýnýn uzun yýllar ortalamasýnýn üzerine çýkmasý, çiftçilerin yüksek verim beklentisini artýrdý. 09.05.2019

TMO'dan lisanslý depo çaðrýsýTMO, ülke genelindeki yaklaþýk 270 iþ yerinde ve protokol imzalanan yaklaþýk 80 lisanslý depoda hububat alýmý yapýlacaðý duyurdu. Açýklamada Üre 02.05.2019

TMO'dan lisanslý depo çaðrýsýTMO, ülke genelindeki yaklaþýk 270 iþ yerinde ve protokol imzalanan yaklaþýk 80 lisanslý depoda hububat alýmý yapýlacaðý duyurdu. Açýklamada Üre 02.05.2019

Kiraz Üreticisi Verimden Memnun, Yüksek Maliyetten DertliÝZMÝR'in Kemalpaþa ilçesindeki kiraz üreticisi, bu yýl verimden memnun. Ýç pazarýn yaný sýra baþta Almanya olmak üzere birçok ülkeye de ihraç edilen k 13.05.2019

Kiraz Üreticisi Verimden Memnun, Yüksek Maliyetten DertliÝZMÝR'in Kemalpaþa ilçesindeki kiraz üreticisi, bu yýl verimden memnun. Ýç pazarýn yaný sýra baþta Almanya olmak üzere birçok ülkeye de ihraç edilen k 13.05.2019

Aksaray da Ziraat Odasý Çiftçilere 500 Bin Fide DaðýttýAksaray'da Ziraat Odasý Baþkanlýðý tarafýndan temin edilen 500 bin adet çeþitli sebze fideleri çiftçilere daðýtýldý. 04.05.2019

Aksaray da Ziraat Odasý Çiftçilere 500 Bin Fide DaðýttýAksaray'da Ziraat Odasý Baþkanlýðý tarafýndan temin edilen 500 bin adet çeþitli sebze fideleri çiftçilere daðýtýldý. 04.05.2019

Usulsüz Balýk Avlayanlara 11 Bin Liralýk CezaMALATYA'nýn Arguvan ilçesinde, usulsüz olarak balýk avlayan 7 kiþiye, av yasaðý nedeniyle toplam 11 bin 445 liralýk para cezasý uygulandý. 05.05.2019

Usulsüz Balýk Avlayanlara 11 Bin Liralýk CezaMALATYA'nýn Arguvan ilçesinde, usulsüz olarak balýk avlayan 7 kiþiye, av yasaðý nedeniyle toplam 11 bin 445 liralýk para cezasý uygulandý. 05.05.2019

Yeniþehir Küçükbaþ Hayvancýlýk Fuarýnýn Gözdesi OlduBursa'nýn Yeniþehir ilçesindeki hayvan üreticilerinin getirdiði hayvanlar Ankara'da düzenlenen küçükbaþ hayvan fuarýnýn gözdesi oldu. 03.05.2019

Yeniþehir Küçükbaþ Hayvancýlýk Fuarýnýn Gözdesi OlduBursa'nýn Yeniþehir ilçesindeki hayvan üreticilerinin getirdiði hayvanlar Ankara'da düzenlenen küçükbaþ hayvan fuarýnýn gözdesi oldu. 03.05.2019

Kýraðýdan Yanan Fasulye ve Kabaklar Yeniden EkiliyorBursa'nýn Ýznik ilçesinde kýraðýdan yanan fasulye ve kabaklarýn yeniden ekilmesine baþlandý. 27.04.2019

Kýraðýdan Yanan Fasulye ve Kabaklar Yeniden EkiliyorBursa'nýn Ýznik ilçesinde kýraðýdan yanan fasulye ve kabaklarýn yeniden ekilmesine baþlandý. 27.04.2019

Patates Üreticileri: Fiyat 2,5 Liranýn Altýna Düþerse Zarar EderizEge Bölgesi'nin patates ambarý olarak bilinen Ýzmir'in Ödemiþ ilçesindeki üreticiler, tarlada 5 lira olan ürünün kilogram fiyatýnýn, farklý illerde ba 26.04.2019

Patates Üreticileri: Fiyat 2,5 Liranýn Altýna Düþerse Zarar EderizEge Bölgesi'nin patates ambarý olarak bilinen Ýzmir'in Ödemiþ ilçesindeki üreticiler, tarlada 5 lira olan ürünün kilogram fiyatýnýn, farklý illerde ba 26.04.2019

Kadýnlardan Domates Kasasý Taþýma YarýþmasýAntalya'nýn Kumluca ilçesinde 20. Tarým ve Seracýlýk Festivali kapsamýnda, kadýnlar arasýnda domates kasasý taþýma, halat çekme ve domates yeme yarýþm 27.04.2019

Kadýnlardan Domates Kasasý Taþýma YarýþmasýAntalya'nýn Kumluca ilçesinde 20. Tarým ve Seracýlýk Festivali kapsamýnda, kadýnlar arasýnda domates kasasý taþýma, halat çekme ve domates yeme yarýþm 27.04.2019

Et ve Süt Kurumu'na et fiyatlarýndaki dengenin bozulmasý halinde piyasaya müdahale yetkisi..Et ve Süt Kurumu'na et fiyatlarýndaki dengenin bozulmasý halinde piyasaya müdahale yetkisi verildi. Hayvancýlýk faaliyetlerinin sürdürülebilirliðine k 25.04.2019

Et ve Süt Kurumu'na et fiyatlarýndaki dengenin bozulmasý halinde piyasaya müdahale yetkisi..Et ve Süt Kurumu'na et fiyatlarýndaki dengenin bozulmasý halinde piyasaya müdahale yetkisi verildi. Hayvancýlýk faaliyetlerinin sürdürülebilirliðine k 25.04.2019

Polatlý'da Çöpten Gübre ProjesiAnkara'nýn Polatlý ilçesinde bulunan Esentepe Ortaokulu, ODTÜ ve TÜBÝTAK tarafýndan desteklenen '4004 doða eðitimi ve bilim okullarý' projesi kapsamýn 16.04.2019

Polatlý'da Çöpten Gübre ProjesiAnkara'nýn Polatlý ilçesinde bulunan Esentepe Ortaokulu, ODTÜ ve TÜBÝTAK tarafýndan desteklenen '4004 doða eðitimi ve bilim okullarý' projesi kapsamýn 16.04.2019

Muðla Yerel Tohum Þenliðine Coþkulu KapanýþMuðla'nýn Datça ilçesinde 3'ncüsü düzenlenen yerel tohum þenliði, kapanýþ konseriyle sona erdi. 22.04.2019

Muðla Yerel Tohum Þenliðine Coþkulu KapanýþMuðla'nýn Datça ilçesinde 3'ncüsü düzenlenen yerel tohum þenliði, kapanýþ konseriyle sona erdi. 22.04.2019

Tarýmda Milli Birlik Projesi ertelendiCumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn projeyle ilgili sunum yapýlmasýný ertelemesinde tarým sektöründen gelen büyük tepkilerin etkili olduðu öne sürül 21.04.2019

Tarýmda Milli Birlik Projesi ertelendiCumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn projeyle ilgili sunum yapýlmasýný ertelemesinde tarým sektöründen gelen büyük tepkilerin etkili olduðu öne sürül 21.04.2019

Nisan Sonunda Soðan Fiyatýnýn 1-1,5 Lira Olmasý BekleniyorTürkiye'nin turfanda soðan merkezi olan Adana'da, hasadýna baþlanan üründe yaklaþýk 120 bin ton rekolte bekleniyor. Yüreðir Ziraat Odasý Baþkaný Mehme 12.04.2019

Nisan Sonunda Soðan Fiyatýnýn 1-1,5 Lira Olmasý BekleniyorTürkiye'nin turfanda soðan merkezi olan Adana'da, hasadýna baþlanan üründe yaklaþýk 120 bin ton rekolte bekleniyor. Yüreðir Ziraat Odasý Baþkaný Mehme 12.04.2019

Buðday Üreticisi, Gübre Kullanýmýný AzalttýBuðday üreticisi, gübre kullanýmýný azalttýTürkiye Ziraat Mühendisleri Odasý Baþkaný Özden Güngör, 'Geçen seneyle kýyasladýðýnýzda gübrenin zamlandýðý 05.04.2019

Buðday Üreticisi, Gübre Kullanýmýný AzalttýBuðday üreticisi, gübre kullanýmýný azalttýTürkiye Ziraat Mühendisleri Odasý Baþkaný Özden Güngör, 'Geçen seneyle kýyasladýðýnýzda gübrenin zamlandýðý 05.04.2019

Türk Kirazý Çin Pazarýndan VazgeçmiyorKiraz üretiminde dünya lideri olan Türkiye, kirazýn en çok sevildiði ülkelerden biri olan ve yýllýk 800 milyon dolarlýk kiraz ithal eden Çin'e Türk ki 07.04.2019

Türk Kirazý Çin Pazarýndan VazgeçmiyorKiraz üretiminde dünya lideri olan Türkiye, kirazýn en çok sevildiði ülkelerden biri olan ve yýllýk 800 milyon dolarlýk kiraz ithal eden Çin'e Türk ki 07.04.2019

Tarým için hayvancýlýk deðil, hayvancýlýk için tarým modeline geçmeliyiz..TÜRK Veteriner Hekimler Birliði(TVHB) Merkez Konseyi Baþkaný Ali Eroðlu, 'Artýk, 'tarým için hayvancýlýk deðil, hayvancýlýk için tarým' modeline geçme 04.04.2019

Tarým için hayvancýlýk deðil, hayvancýlýk için tarým modeline geçmeliyiz..TÜRK Veteriner Hekimler Birliði(TVHB) Merkez Konseyi Baþkaný Ali Eroðlu, 'Artýk, 'tarým için hayvancýlýk deðil, hayvancýlýk için tarým' modeline geçme 04.04.2019

TAGEM Müdürü Kayacan: 'Ticarileþtirmede Tarým Kredi'ye güveniyoruz'Tarým ve Orman Bakanlýðý Tarýmsal Araþtýrmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan, Islah zor bir süreç, bazý bitkilerde 10 yýla yakýn ýsl 05.04.2019

TAGEM Müdürü Kayacan: 'Ticarileþtirmede Tarým Kredi'ye güveniyoruz'Tarým ve Orman Bakanlýðý Tarýmsal Araþtýrmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan, Islah zor bir süreç, bazý bitkilerde 10 yýla yakýn ýsl 05.04.2019

iPhone Ringtones for download

iPhone Ringtones for download

Create RSS Feeds

Create RSS Feeds for any website. Generate RSS Feeds from your existing website, and publish RSS feeds without any code!iPhone Ringtones for download