TARIMHABER.COM

TARIMHABER.COM

TARIMHABER.COM

Nisan Sonunda Soðan Fiyatýnýn 1-1,5 Lira Olmasý BekleniyorTürkiye'nin turfanda soðan merkezi olan Adana'da, hasadýna baþlanan üründe yaklaþýk 120 bin ton rekolte bekleniyor. Yüreðir Ziraat Odasý Baþkaný Mehme 12.04.2019

Nisan Sonunda Soðan Fiyatýnýn 1-1,5 Lira Olmasý BekleniyorTürkiye'nin turfanda soðan merkezi olan Adana'da, hasadýna baþlanan üründe yaklaþýk 120 bin ton rekolte bekleniyor. Yüreðir Ziraat Odasý Baþkaný Mehme 12.04.2019

Türk Kirazý Çin Pazarýndan VazgeçmiyorKiraz üretiminde dünya lideri olan Türkiye, kirazýn en çok sevildiði ülkelerden biri olan ve yýllýk 800 milyon dolarlýk kiraz ithal eden Çin'e Türk ki 07.04.2019

Türk Kirazý Çin Pazarýndan VazgeçmiyorKiraz üretiminde dünya lideri olan Türkiye, kirazýn en çok sevildiði ülkelerden biri olan ve yýllýk 800 milyon dolarlýk kiraz ithal eden Çin'e Türk ki 07.04.2019

Tarým için hayvancýlýk deðil, hayvancýlýk için tarým modeline geçmeliyiz..TÜRK Veteriner Hekimler Birliði(TVHB) Merkez Konseyi Baþkaný Ali Eroðlu, 'Artýk, 'tarým için hayvancýlýk deðil, hayvancýlýk için tarým' modeline geçme 04.04.2019

Tarým için hayvancýlýk deðil, hayvancýlýk için tarým modeline geçmeliyiz..TÜRK Veteriner Hekimler Birliði(TVHB) Merkez Konseyi Baþkaný Ali Eroðlu, 'Artýk, 'tarým için hayvancýlýk deðil, hayvancýlýk için tarým' modeline geçme 04.04.2019

Tekirdaðlý Çiftçi, Parasý Yetmeyince 5 Bin Liraya Kendi Traktörünü YaptýTekirdað'ýn Malkara ilçesinde kendisine traktör almak isteyen Ekrem Özavcý isimli çiftçi, parasý yetmeyince traktörünü kendi yapmaya karar verdi. Özav 04.04.2019

Tekirdaðlý Çiftçi, Parasý Yetmeyince 5 Bin Liraya Kendi Traktörünü YaptýTekirdað'ýn Malkara ilçesinde kendisine traktör almak isteyen Ekrem Özavcý isimli çiftçi, parasý yetmeyince traktörünü kendi yapmaya karar verdi. Özav 04.04.2019

Üreticiden Tüketiciye Fiyat Yüzde 300 ArtýyorÜretici ile tüketici arasýndaki fiyat farký cep yakmaya devam ediyor. Bakliyat üreticiden markete gelirken fiyatý yüzde 300 artýyor. Kuru meyvelerin f 02.04.2019

Üreticiden Tüketiciye Fiyat Yüzde 300 ArtýyorÜretici ile tüketici arasýndaki fiyat farký cep yakmaya devam ediyor. Bakliyat üreticiden markete gelirken fiyatý yüzde 300 artýyor. Kuru meyvelerin f 02.04.2019

Tarým Sektörüne Yönelik Destekler ATO da TanýtýldýTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, tarým sektöründe faaliyet gösteren yatýrýmcýlara IPARD II kapsamýndaki desteklerden yararlanma çaðrýsýnda bulu 04.04.2019

Tarým Sektörüne Yönelik Destekler ATO da TanýtýldýTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, tarým sektöründe faaliyet gösteren yatýrýmcýlara IPARD II kapsamýndaki desteklerden yararlanma çaðrýsýnda bulu 04.04.2019

Bakan Pakdemirli den yatýrýmcýlara IPARD çaðrýsýTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, 'IPARD-II kapsamýndaki 250 milyon euro, yani yaklaþýk 1,5 milyar liralýk 5. baþvuru çaðrýsý devam ediyor. 03.04.2019

Bakan Pakdemirli den yatýrýmcýlara IPARD çaðrýsýTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, 'IPARD-II kapsamýndaki 250 milyon euro, yani yaklaþýk 1,5 milyar liralýk 5. baþvuru çaðrýsý devam ediyor. 03.04.2019

Patates Üreticileri Don Olayýna Karþý Elyafla Önlem AldýMeteoroloji Genel Müdürlüðünden yapýlan zirai don uyarýsý sonrasý Ýzmir'in Ödemiþ ilçesindeki patates üreticileri tarlalarýný örtü ile kapladý. Tarlal 22.03.2019

Patates Üreticileri Don Olayýna Karþý Elyafla Önlem AldýMeteoroloji Genel Müdürlüðünden yapýlan zirai don uyarýsý sonrasý Ýzmir'in Ödemiþ ilçesindeki patates üreticileri tarlalarýný örtü ile kapladý. Tarlal 22.03.2019

Fýndýkta 1 Milyar Dolara Yakýn Gelir Kaybý Söz Konusu OlabilirKaradeniz Fýndýk ve Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði (KFMÝB) Yönetim Kurulu Baþkaný Ýlyas Edip Sevinç, geçen yýl, bazý bölgelerde, baþlangýçta tahmin e 20.03.2019

Fýndýkta 1 Milyar Dolara Yakýn Gelir Kaybý Söz Konusu OlabilirKaradeniz Fýndýk ve Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði (KFMÝB) Yönetim Kurulu Baþkaný Ýlyas Edip Sevinç, geçen yýl, bazý bölgelerde, baþlangýçta tahmin e 20.03.2019

Küresel Ýklim Deðiþikliðinde Yaþanacak Kýtlýk Riskine Karþý Tekfen Tarým, Arpa Bitkisini Islah EdeceTekfen Tarým, Avrupa- Akdeniz bölgesinde azalan su kaynaklarý nedeniyle ortaya çýkabilecek kýtlýk riskine karþý, Avrupa Birliði (AB) bünyesinde destek 15.03.2019

Küresel Ýklim Deðiþikliðinde Yaþanacak Kýtlýk Riskine Karþý Tekfen Tarým, Arpa Bitkisini Islah EdeceTekfen Tarým, Avrupa- Akdeniz bölgesinde azalan su kaynaklarý nedeniyle ortaya çýkabilecek kýtlýk riskine karþý, Avrupa Birliði (AB) bünyesinde destek 15.03.2019

Ankara Büyükþehir 25 Ýlçede Çiftçilere Tohum Desteði ...Ankara Büyükþehir Belediyesi Kýrsal Hizmetler ve Mezarlýklar Daire Baþkanlýðý, Baþkentli çiftçilere tohum desteði saðlayacak. 10.03.2019

Ankara Büyükþehir 25 Ýlçede Çiftçilere Tohum Desteði ...Ankara Büyükþehir Belediyesi Kýrsal Hizmetler ve Mezarlýklar Daire Baþkanlýðý, Baþkentli çiftçilere tohum desteði saðlayacak. 10.03.2019

Þeker Pancarý Üreticileri BilgilendirildiAmasya Þeker Fabrikasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Saatci, Havzalý þeker pancarý üreticileri ile bir araya geldi. 05.03.2019

Þeker Pancarý Üreticileri BilgilendirildiAmasya Þeker Fabrikasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Saatci, Havzalý þeker pancarý üreticileri ile bir araya geldi. 05.03.2019

Bursa Ýnegöllü Çiftçiler, Patatese YöneldiÝnegöllü çiftçiler, patatese yöneldiBursa'nýn tarým deposu Ýnegöl'de 'sarý altýn' diye nitelendirilen patatesin ekimi baþladý. 09.03.2019

Bursa Ýnegöllü Çiftçiler, Patatese YöneldiÝnegöllü çiftçiler, patatese yöneldiBursa'nýn tarým deposu Ýnegöl'de 'sarý altýn' diye nitelendirilen patatesin ekimi baþladý. 09.03.2019

14. Tarým, Hayvancýlýk ve Gýda Fuarý AçýldýKayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü tarafýndan yaptýrýlan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ilk fuar olan 14. Tarým, Hayvancýlýk ve Gýda Fuarý 07.03.2019

14. Tarým, Hayvancýlýk ve Gýda Fuarý AçýldýKayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü tarafýndan yaptýrýlan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ilk fuar olan 14. Tarým, Hayvancýlýk ve Gýda Fuarý 07.03.2019

Zeytinci Kursiyerler Sertifikalarýný AldýBursa'nýn Mudanya ilçesinde zeytin yetiþtiriciliði kursiyerleri sertifikalarýný aldý. 09.03.2019

Zeytinci Kursiyerler Sertifikalarýný AldýBursa'nýn Mudanya ilçesinde zeytin yetiþtiriciliði kursiyerleri sertifikalarýný aldý. 09.03.2019

Bakan Pakdemirli: Tarým, Günlük Siyasete Alet EdilmemeliBakan Pakdemirli: Tarým, günlük siyasete alet edilmemeli (3)ÇÝFTÇÝLERE UYARITarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, Karabaðlar'da deniz seviyesinden b 01.03.2019

Bakan Pakdemirli: Tarým, Günlük Siyasete Alet EdilmemeliBakan Pakdemirli: Tarým, günlük siyasete alet edilmemeli (3)ÇÝFTÇÝLERE UYARITarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, Karabaðlar'da deniz seviyesinden b 01.03.2019

TKDK'dan Hayvancýlýk Yatýrýmýna DestekTarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK), 16 Þubat 2019 tarihinde IPARD II Programý Beþinci Baþvuru Çaðrý Ýlanýný yayýnlayarak tarým, hayva 20.02.2019

TKDK'dan Hayvancýlýk Yatýrýmýna DestekTarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK), 16 Þubat 2019 tarihinde IPARD II Programý Beþinci Baþvuru Çaðrý Ýlanýný yayýnlayarak tarým, hayva 20.02.2019

Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn Talimatý Sonrasý Elma Üreticisinin Gözü Ankara'daCUMHURBAÞKANI Recep Tayyip Erdoðan'ýn dünkü Isparta mitinginde depolarda bekleyen 400 bin ton elmanýn tanzim satýþ maðazalarýnda satýþýna iliþkin açýk 19.02.2019

Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn Talimatý Sonrasý Elma Üreticisinin Gözü Ankara'daCUMHURBAÞKANI Recep Tayyip Erdoðan'ýn dünkü Isparta mitinginde depolarda bekleyen 400 bin ton elmanýn tanzim satýþ maðazalarýnda satýþýna iliþkin açýk 19.02.2019

Havalarýn Isýnmasý Pazarda Fiyatlarý DüþürdüDenizli'de pazar esnafý havalarýn ýsýnmasýyla ürünlerdeki fiyatlarýn düþtüðünü söyledi. Pazarda domates 2,5 TL, patlýcan 4 TL, salatalýk 7 TL, patates 19.02.2019

Havalarýn Isýnmasý Pazarda Fiyatlarý DüþürdüDenizli'de pazar esnafý havalarýn ýsýnmasýyla ürünlerdeki fiyatlarýn düþtüðünü söyledi. Pazarda domates 2,5 TL, patlýcan 4 TL, salatalýk 7 TL, patates 19.02.2019

Sözleþmeli Üreticilik ve Hayvancýlýk YaptýracaðýzCHP Ankara Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Mansur Yavaþ, Çubuk'ta yetiþen bütün bitkilerin Ankara'nýn iklimine daha uygun olduðunu belirterek, 'Sözle 17.02.2019

Sözleþmeli Üreticilik ve Hayvancýlýk YaptýracaðýzCHP Ankara Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Mansur Yavaþ, Çubuk'ta yetiþen bütün bitkilerin Ankara'nýn iklimine daha uygun olduðunu belirterek, 'Sözle 17.02.2019

Köy Toplantýlarý Devam EdiyorErzincan Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðü, köy toplantýlarýna Saztepe köyü ile devam etti. 18.02.2019

Köy Toplantýlarý Devam EdiyorErzincan Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðü, köy toplantýlarýna Saztepe köyü ile devam etti. 18.02.2019

Konya Þeker, hastalýktan ari patates tohumu ile maliyeti 3'te bir azalttýTarýmsal sanayide rekabet gücünü artýrmak için Doku Kültürü Laboratuvarý kurarak tohum üretimine baþlayan Konya Þeker, hastalýktan ari genç yerli pata 15.02.2019

Konya Þeker, hastalýktan ari patates tohumu ile maliyeti 3'te bir azalttýTarýmsal sanayide rekabet gücünü artýrmak için Doku Kültürü Laboratuvarý kurarak tohum üretimine baþlayan Konya Þeker, hastalýktan ari genç yerli pata 15.02.2019

Devlet Desteðiyle Kurulan Çiftlikte Günde 4 Ton ÜretiliyorAðrý'nýn Doðubayazýt ilçesinde 100 dönümlük arazi üzerinde devletin saðladýðý 4 milyon liralýk teþvikle kurulan süt üretim çiftliði, saðladýðý istihda 15.02.2019

Devlet Desteðiyle Kurulan Çiftlikte Günde 4 Ton ÜretiliyorAðrý'nýn Doðubayazýt ilçesinde 100 dönümlük arazi üzerinde devletin saðladýðý 4 milyon liralýk teþvikle kurulan süt üretim çiftliði, saðladýðý istihda 15.02.2019

Alanar Meyve'den Denizaþýrý ÝþbirliðiDünya sofralarýný Bursa siyah inciriyle tanýþtýran ve 3 yýldýr ihracat þampiyonu olan Tekfen Tarým kuruluþu Alanar Meyve, siyah incir arzýný tüm yýl 13.02.2019 17:24:52

Alanar Meyve'den Denizaþýrý ÝþbirliðiDünya sofralarýný Bursa siyah inciriyle tanýþtýran ve 3 yýldýr ihracat þampiyonu olan Tekfen Tarým kuruluþu Alanar Meyve, siyah incir arzýný tüm yýl 13.02.2019 17:24:52

Fýndýðýn Üreticiden Tüketiciye Kadar Giden Fiyat SerüveniDünya fýndýðýnýn en kalitelisini üreten Türkiye'de fýndýðýn üreticiden tüketiciye kadar uzanan fiyat artýþýný Ýhlas Haber Ajansý olarak üreticiye, alý 04.02.2019

Fýndýðýn Üreticiden Tüketiciye Kadar Giden Fiyat SerüveniDünya fýndýðýnýn en kalitelisini üreten Türkiye'de fýndýðýn üreticiden tüketiciye kadar uzanan fiyat artýþýný Ýhlas Haber Ajansý olarak üreticiye, alý 04.02.2019

Bakan Pakdemirli: Tüm Felaketleri Kapsayacak Þekilde Ödeme YapýlacakTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, TARSÝM sigortasý dýþýnda olan vatandaþlara 1 Temmuz'dan bugüne kadar olan tüm felaketleri kapsayacak þekilde ö 09.02.2019

Bakan Pakdemirli: Tüm Felaketleri Kapsayacak Þekilde Ödeme YapýlacakTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, TARSÝM sigortasý dýþýnda olan vatandaþlara 1 Temmuz'dan bugüne kadar olan tüm felaketleri kapsayacak þekilde ö 09.02.2019

Yeni Hal Yasasýnýn Detaylarý Belli OlduTBMM Tarým Köy Ýþleri Komisyonu Baþkaný Yunus Kýlýç, yeni hal yasasýyla ilgili yaptýðý açýklamada, 'Yeni yasanýn üzerinde biraz daha çalýþýlacak gibi 09.02.2019

Yeni Hal Yasasýnýn Detaylarý Belli OlduTBMM Tarým Köy Ýþleri Komisyonu Baþkaný Yunus Kýlýç, yeni hal yasasýyla ilgili yaptýðý açýklamada, 'Yeni yasanýn üzerinde biraz daha çalýþýlacak gibi 09.02.2019

Sebzeyi Hortum Vurdu: Fiyatlarýn Yüzde 5 Ýla 10 Arasýnda Artmasý BekleniyorSebzeyi hortum vurdu: Fiyatlarýn yüzde 5 ila 10 arasýnda artmasý bekleniyor Antalya Yaþ Meyve ve Sebze Komisyoncularý Derneði Baþkaný Nevzat Akcan: 'A 28.01.2019

Sebzeyi Hortum Vurdu: Fiyatlarýn Yüzde 5 Ýla 10 Arasýnda Artmasý BekleniyorSebzeyi hortum vurdu: Fiyatlarýn yüzde 5 ila 10 arasýnda artmasý bekleniyor Antalya Yaþ Meyve ve Sebze Komisyoncularý Derneði Baþkaný Nevzat Akcan: 'A 28.01.2019

Süt, Et Üretimi ve Pazarlamasýna Yeni Destek HazýrlýðýTarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu, þubat ayý içinde et, süt, yumurta, su ürünleri, sebze-meyve üretimi ve pazarlamasý konusunda yatýrým yap 21.01.2019

Süt, Et Üretimi ve Pazarlamasýna Yeni Destek HazýrlýðýTarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu, þubat ayý içinde et, süt, yumurta, su ürünleri, sebze-meyve üretimi ve pazarlamasý konusunda yatýrým yap 21.01.2019

Ýki Milyon Civciv Açlýkla Karþý Karþýya. vali devreye girdi.Mersin'in Tarsus ve Çamlýyayla ilçesi mahallerinde bulunan tavuk kümeslerindeki civcivler açlýkla karþý karþýya. Bir süre önce Adana'daki bir tavuk fi 27.01.2019

Ýki Milyon Civciv Açlýkla Karþý Karþýya. vali devreye girdi.Mersin'in Tarsus ve Çamlýyayla ilçesi mahallerinde bulunan tavuk kümeslerindeki civcivler açlýkla karþý karþýya. Bir süre önce Adana'daki bir tavuk fi 27.01.2019

Türkiye nin Marul ve Taze Soðaný Beypazarý'ndanBeypazarý Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Ateþ, Türkiye'de en çok marul ve taze soðanýn Ankara'nýn Beypazarý ilçesinde üretildiðini bildirdi. 26.01.2019

Türkiye nin Marul ve Taze Soðaný Beypazarý'ndanBeypazarý Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Ateþ, Türkiye'de en çok marul ve taze soðanýn Ankara'nýn Beypazarý ilçesinde üretildiðini bildirdi. 26.01.2019

Arýcý Ziraat Mühendisin Ayýlarla Baþý DertteTRABZON'un Sürmene ilçesinde, arýcýlýk yapan Ziraat Mühendisi Ýbrahim Sedef'in tesisine dadanan ayýlar, baþýna dert oldu. 05.01.2019

Arýcý Ziraat Mühendisin Ayýlarla Baþý DertteTRABZON'un Sürmene ilçesinde, arýcýlýk yapan Ziraat Mühendisi Ýbrahim Sedef'in tesisine dadanan ayýlar, baþýna dert oldu. 05.01.2019

Gübreye Yüzde 5 Ek Ýndirim GeliyorTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, 'Gübrede yüzde 15 indirim aldýk, üzerine yüzde 5 indirim de bu hafta geliyor. 31.12.2018

Gübreye Yüzde 5 Ek Ýndirim GeliyorTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, 'Gübrede yüzde 15 indirim aldýk, üzerine yüzde 5 indirim de bu hafta geliyor. 31.12.2018

Yýlbaþý Öncesi Gýda DenetimiAnkara Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðü ekiplerince, yýlbaþý öncesi eðlence mekanlarý, market ve lokantalarda denetim yapýldý. 31.12.2018

Yýlbaþý Öncesi Gýda DenetimiAnkara Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðü ekiplerince, yýlbaþý öncesi eðlence mekanlarý, market ve lokantalarda denetim yapýldý. 31.12.2018

Zeytinyaðýndaki Bolluk Fiyatlarý DüþürdüTürkiye'nin zeytin ve zeytinyaðý üretiminde önde gelen illerinden biri olan Manisa'da bu yýl zeytin ve zeytinyaðý fiyatlarý üreticileri memnun etmedi. 27.12.2018

Zeytinyaðýndaki Bolluk Fiyatlarý DüþürdüTürkiye'nin zeytin ve zeytinyaðý üretiminde önde gelen illerinden biri olan Manisa'da bu yýl zeytin ve zeytinyaðý fiyatlarý üreticileri memnun etmedi. 27.12.2018

3 þeker fabrikasýnýn özelleþtirme ihalesi iptal edildiÞeker-Ýþ Sendikasý Burdur Þube Baþkaný Mustafa Onay, Burdur ile birlikte Yozgat ve Ilgýn þeker fabrikalarýnýn ihalelerinin iptal edildiðini belirtti. 26.12.2018

3 þeker fabrikasýnýn özelleþtirme ihalesi iptal edildiÞeker-Ýþ Sendikasý Burdur Þube Baþkaný Mustafa Onay, Burdur ile birlikte Yozgat ve Ilgýn þeker fabrikalarýnýn ihalelerinin iptal edildiðini belirtti. 26.12.2018

Muz Atýklarý Gübre ve Hayvan Yemi OlacakAlanya Belediyesi'nin Muz Lifi Projesi kapsamýnda kurulan fabrikada, muz atýklarýndan sývý ve katý gübre ile hayvan yemi üretimi yapýlacak. 21.12.2018

Muz Atýklarý Gübre ve Hayvan Yemi OlacakAlanya Belediyesi'nin Muz Lifi Projesi kapsamýnda kurulan fabrikada, muz atýklarýndan sývý ve katý gübre ile hayvan yemi üretimi yapýlacak. 21.12.2018

Yozgat ta 800 Ton Þeker Pancarý Tarlada KaldýYOZGAT'ýn Yerköy ilçesine baðlý Karacaahmetli Köyü'nde pancar üreticisi Ali Ýhsan Yýlmaz'ýn, 350 dekar alanda ektiði 800 ton ürünü, hasat döneminde ya 20.12.2018

Yozgat ta 800 Ton Þeker Pancarý Tarlada KaldýYOZGAT'ýn Yerköy ilçesine baðlý Karacaahmetli Köyü'nde pancar üreticisi Ali Ýhsan Yýlmaz'ýn, 350 dekar alanda ektiði 800 ton ürünü, hasat döneminde ya 20.12.2018

Ýþte Çocuklarýn Kefir Ýçmesi Ýçin 10 NedenKefirin, çocuklarýn baðýþýklýk sistemini güçlendirdiðini söyleyen Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Emin Mindan, 'Saðlýklý beslenmeleri için ço 23.12.2018

Ýþte Çocuklarýn Kefir Ýçmesi Ýçin 10 NedenKefirin, çocuklarýn baðýþýklýk sistemini güçlendirdiðini söyleyen Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Emin Mindan, 'Saðlýklý beslenmeleri için ço 23.12.2018

Yarým Asrý Deviren Yörsan Gýda Konkordato Ýlan EttiEkim ayýnda konkordato isteyen süt ve süt ürünleri sektöründe yarým asrý geride býrakan ve Türkiye'nin ilk peynir fabrikasýný kuran Yörsan Gýda'nýn ta 21.12.2018

Yarým Asrý Deviren Yörsan Gýda Konkordato Ýlan EttiEkim ayýnda konkordato isteyen süt ve süt ürünleri sektöründe yarým asrý geride býrakan ve Türkiye'nin ilk peynir fabrikasýný kuran Yörsan Gýda'nýn ta 21.12.2018

iPhone Ringtones for download

iPhone Ringtones for download

Create RSS Feeds

Create RSS Feeds for any website. Generate RSS Feeds from your existing website, and publish RSS feeds without any code!iPhone Ringtones for download