TARIMHABER.COM

TARIMHABER.COM

TARIMHABER.COM

Lisanslý depoculuk sistemine 5 yýl daha destekTarým ürünlerinin depolanmasýndaki sorunlarýn ortadan kaldýrýlmasý ve ürün senetleri vasýtasýyla ticaretin kolaylaþtýrýlmasýný amaçlayan lisanslý depo 07.01.2020

Lisanslý depoculuk sistemine 5 yýl daha destekTarým ürünlerinin depolanmasýndaki sorunlarýn ortadan kaldýrýlmasý ve ürün senetleri vasýtasýyla ticaretin kolaylaþtýrýlmasýný amaçlayan lisanslý depo 07.01.2020

Çobanlar güneþ panelli barakalarda kalacakMardin'in Artuklu Ýlçe Kaymakamý Hacý Hasan Gökpýnar'ýn talimatýyla kýrsalda zor koþullarda çobanlýk yapanlara yönelik Ýlçe Tarým ve Orman Müdürlüðünc 05.01.2020

Çobanlar güneþ panelli barakalarda kalacakMardin'in Artuklu Ýlçe Kaymakamý Hacý Hasan Gökpýnar'ýn talimatýyla kýrsalda zor koþullarda çobanlýk yapanlara yönelik Ýlçe Tarým ve Orman Müdürlüðünc 05.01.2020

Küçükbaþ hayvancýlýk eylem planý toplantýsý Antalya ...Küçükbaþ hayvancýlýðýn güçlendirilmesi iliþkin eylem planý, Antalya'da gelecek hafta yapýlacak toplantýda ele alýnacak. Türkiye Damýzlýk Koyun Keçi 04.01.2020

Küçükbaþ hayvancýlýk eylem planý toplantýsý Antalya ...Küçükbaþ hayvancýlýðýn güçlendirilmesi iliþkin eylem planý, Antalya'da gelecek hafta yapýlacak toplantýda ele alýnacak. Türkiye Damýzlýk Koyun Keçi 04.01.2020

2019 da yaklaþýk 100 bin kanatlý yetiþtirilerek doðaya salýndýTarým ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüðü, tabii hayatýn desteklenmesi maksadýyla 2019 yýlýnda ürettiði yaklaþýk 10 22.12.2019

2019 da yaklaþýk 100 bin kanatlý yetiþtirilerek doðaya salýndýTarým ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüðü, tabii hayatýn desteklenmesi maksadýyla 2019 yýlýnda ürettiði yaklaþýk 10 22.12.2019

Bakan Pakdemirli: Ýpek böceði destek ödemelerine baþlýyoruzTARIM ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, '2019 yýlý ipek böceði destekleme ödemelerine bugün baþlýyoruz. 29.11.2019

Bakan Pakdemirli: Ýpek böceði destek ödemelerine baþlýyoruzTARIM ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, '2019 yýlý ipek böceði destekleme ödemelerine bugün baþlýyoruz. 29.11.2019

Konya Ovasý'nda, ekim sezonu kuraklýk alarmýTÜRKÝYE'nin tahýl ambarý olaral bilinen Konya Ovasý, 4 aydýr yeterli yaðýþ alamadýðý için kuraklýk alarmý veriyor. Ziraat Mühendisleri Odasý Konya Þub 17.11.2019

Konya Ovasý'nda, ekim sezonu kuraklýk alarmýTÜRKÝYE'nin tahýl ambarý olaral bilinen Konya Ovasý, 4 aydýr yeterli yaðýþ alamadýðý için kuraklýk alarmý veriyor. Ziraat Mühendisleri Odasý Konya Þub 17.11.2019

Tarlada kalan pamuk atýklarý geçim kaynaðý olduÞanlýurfa'da hasadý yapýlan pamuðun ardýnda kalan kirli ve saçýlmýþ pamuklar, dar gelirli ailelerin geçim kaynaðý oldu. 17.11.2019

Tarlada kalan pamuk atýklarý geçim kaynaðý olduÞanlýurfa'da hasadý yapýlan pamuðun ardýnda kalan kirli ve saçýlmýþ pamuklar, dar gelirli ailelerin geçim kaynaðý oldu. 17.11.2019

Kimyasallar narýn kabuðundan içine geçebilirKAYSERÝ Ýl Saðlýk Müdürü Ali Ramazan Benli, çarþamba günü Yeþilhisar ilçesinde yediði nardan zehirlenerek öldüðü iddia edilen Saliha Çakýr'ýn (4) duru 04.11.2019

Kimyasallar narýn kabuðundan içine geçebilirKAYSERÝ Ýl Saðlýk Müdürü Ali Ramazan Benli, çarþamba günü Yeþilhisar ilçesinde yediði nardan zehirlenerek öldüðü iddia edilen Saliha Çakýr'ýn (4) duru 04.11.2019

Tescilli üzümlere talep artýþý üreticinin yüzünü güldürdü ...Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Elazýð'da bu yýlki yüksek verim, tescilli üzümlere talebi artýrdý. Toprak ve iklim yapýsýndan dolayý 27.10.2019

Tescilli üzümlere talep artýþý üreticinin yüzünü güldürdü ...Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Elazýð'da bu yýlki yüksek verim, tescilli üzümlere talebi artýrdý. Toprak ve iklim yapýsýndan dolayý 27.10.2019

Burhaniyeli mühendis, zeytin odunlarýný sanat eserine dönüþtürüyorBALIKESÝR'in Burhaniye ilçesinde, yýllar önce zeytin aðacý ile tanýþan inþaat mühendisi Murat Narin, ilçede kurduðu zeytinyaðý fabrikasýnda ilk kez çe 21.10.2019

Burhaniyeli mühendis, zeytin odunlarýný sanat eserine dönüþtürüyorBALIKESÝR'in Burhaniye ilçesinde, yýllar önce zeytin aðacý ile tanýþan inþaat mühendisi Murat Narin, ilçede kurduðu zeytinyaðý fabrikasýnda ilk kez çe 21.10.2019

Þahinbey'den 3 günde 4 bin ton gübre daðýtýmýÞahinbey'den 3 günde 4 bin ton gübre daðýtýmý Þahinbey Belediyesi çiftçilere destek olmaya devam ediyorGAZÝANTEP - Þahinbey Belediyesi, iki gün önce K 12.10.2019

Þahinbey'den 3 günde 4 bin ton gübre daðýtýmýÞahinbey'den 3 günde 4 bin ton gübre daðýtýmý Þahinbey Belediyesi çiftçilere destek olmaya devam ediyorGAZÝANTEP - Þahinbey Belediyesi, iki gün önce K 12.10.2019

2 dakikada 206 gram acý biber yediAntalya'nýn Kaþ ilçesinde düzenlenen Kapya Biber Festivali kapsamýnda, 'acý biber yeme yarýþmasý' yapýldý.

2 dakikada 206 gram acý biber yediAntalya'nýn Kaþ ilçesinde düzenlenen Kapya Biber Festivali kapsamýnda, 'acý biber yeme yarýþmasý' yapýldý.

Tarým þurasý sonuç bildirgesi, 21 Kasým'da açýklanacakTarým þurasý s 08.10.2019 11:25:39

Tarým þurasý sonuç bildirgesi, 21 Kasým'da açýklanacakTarým þurasý s 08.10.2019 11:25:39

Tarým þurasý s 08.10.2019 11:25:39

Tarým þurasý s 08.10.2019 11:25:39

Muðla Büyükþehir'den tarým üreticisine 1 milyon TL destekMuðla B 12.10.2019 09:18:35

Muðla Büyükþehir'den tarým üreticisine 1 milyon TL destekMuðla B 12.10.2019 09:18:35

Muðla B 12.10.2019 09:18:35

Muðla B 12.10.2019 09:18:35

Tarým ve Orman Bakanlýðý'ndan tarýmla ilgili iddialara cevap

Tarým ve Orman Bakanlýðý'ndan tarýmla ilgili iddialara cevap

08.10.2019 12:17:53

08.10.2019 12:17:53

ARACILAR ORTADAN KALKIYOR. ÇÝFTÇÝ HAKETTÝÐÝNE KAVUÞUYOR.Tarýmsal üretim yapan çiftçilerimiz ürünlerini satarken kaderleri aracý ve komisyoncularýn iki dudaðý arasýndan çýkacaklara baðlýdýr. bu durumu düze 02.08.2019 10:57:57

ARACILAR ORTADAN KALKIYOR. ÇÝFTÇÝ HAKETTÝÐÝNE KAVUÞUYOR.Tarýmsal üretim yapan çiftçilerimiz ürünlerini satarken kaderleri aracý ve komisyoncularýn iki dudaðý arasýndan çýkacaklara baðlýdýr. bu durumu düze 02.08.2019 10:57:57

Doðal bir mucize: Elma sirkesiFaydalarý saymakla bitmeyen elma sirkesi, birçok derde deva oluyor. Evde kolaylýkla hazýrlayabileceðiniz elma sirkesi doðal bir kurtarýcý niteliðinde. 27.07.2019

Doðal bir mucize: Elma sirkesiFaydalarý saymakla bitmeyen elma sirkesi, birçok derde deva oluyor. Evde kolaylýkla hazýrlayabileceðiniz elma sirkesi doðal bir kurtarýcý niteliðinde. 27.07.2019

Beypazarý ndaBeypazarý Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü ve Ýlçe Tarým ve Orman Müdürlüðü iþbirliðinde 'Kurban Kesim Elemaný' ve 'Kurban hijyeni' kursu açýlacaðý bildi 29.07.2019

Beypazarý ndaBeypazarý Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü ve Ýlçe Tarým ve Orman Müdürlüðü iþbirliðinde 'Kurban Kesim Elemaný' ve 'Kurban hijyeni' kursu açýlacaðý bildi 29.07.2019

Mevsimlik tarým iþçileri fýndýk için Ordu'daMevsimlik tarým iþçileri fýndýk için Ordu'da Fýndýk hasadý öncesi Doðu ve Güneydoðu illerinden yola çýkan iþçiler, Ordu'da çadýrlarýný kurmaya baþladý 28.07.2019

Mevsimlik tarým iþçileri fýndýk için Ordu'daMevsimlik tarým iþçileri fýndýk için Ordu'da Fýndýk hasadý öncesi Doðu ve Güneydoðu illerinden yola çýkan iþçiler, Ordu'da çadýrlarýný kurmaya baþladý 28.07.2019

Bakan Pakdemirli'den kadýn giriþimciye destekTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, güneþ enerjisi santraliyle 2 bin nüfuslu ilçesinin günlük elektrik ihtiyacýný karþýlayan giriþimci Aysel Bakýr 24.07.2019

Bakan Pakdemirli'den kadýn giriþimciye destekTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, güneþ enerjisi santraliyle 2 bin nüfuslu ilçesinin günlük elektrik ihtiyacýný karþýlayan giriþimci Aysel Bakýr 24.07.2019

Türkiye Düþüncü Kulübü'nden hayvancýlýk ve tarým dosyasýTürkiye Düþünce Kulübü yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Bursa Milletvekillileri Mustafa Esgin ve Zafer Iþýk ile bir araya gelerek hayvancýlýk ve tarým 23.07.2019

Türkiye Düþüncü Kulübü'nden hayvancýlýk ve tarým dosyasýTürkiye Düþünce Kulübü yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Bursa Milletvekillileri Mustafa Esgin ve Zafer Iþýk ile bir araya gelerek hayvancýlýk ve tarým 23.07.2019

TMO 'ya kuru üzüm talebiTürkiye'nin üretim ve ihracatýnda dünya lideri olduðu en önemli geleneksel ihraç ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzümde ortalama ihraç fiyatýnýn 3 yýl a 21.07.2019

TMO 'ya kuru üzüm talebiTürkiye'nin üretim ve ihracatýnda dünya lideri olduðu en önemli geleneksel ihraç ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzümde ortalama ihraç fiyatýnýn 3 yýl a 21.07.2019

Devlet desteði giriþimciyeDiyarbakýr'da devlet desteðiyle çiftlik kurarak hayvancýlýkla uðraþan giriþimciler, üretimin yaný sýra istihdama da katký sunuyor. 17.07.2019

Devlet desteði giriþimciyeDiyarbakýr'da devlet desteðiyle çiftlik kurarak hayvancýlýkla uðraþan giriþimciler, üretimin yaný sýra istihdama da katký sunuyor. 17.07.2019

Kuraklýk bal üretimini olumsuz etkiliyorKuraklýk bal üretimini olumsuz etkiliyorBitlis'in Adilcevaz ilçesinde havalarýn kurak geçmesi, arýcýlarý olumsuz etkiliyor. 14.07.2019

Kuraklýk bal üretimini olumsuz etkiliyorKuraklýk bal üretimini olumsuz etkiliyorBitlis'in Adilcevaz ilçesinde havalarýn kurak geçmesi, arýcýlarý olumsuz etkiliyor. 14.07.2019

Herkes domates sanmýþtý, zehirli patates olduðu anlaþýldýBilecik'in Pazaryeri ilçesine baðlý Küçükelmalý köyünde ektikleri patatesleri yeþermeye baþlayýnca patates dallarýnda domatesleri gören köylüler þaþký 21.07.2019

Herkes domates sanmýþtý, zehirli patates olduðu anlaþýldýBilecik'in Pazaryeri ilçesine baðlý Küçükelmalý köyünde ektikleri patatesleri yeþermeye baþlayýnca patates dallarýnda domatesleri gören köylüler þaþký 21.07.2019

Türk kirazý Çin Seddi'ni aþtý Tekfen Tarým bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Alanar Meyve'nin ürettiði kirazlarýn soðuk iþlem görmeden Çin'e ilk sevkiyatý, Þanghay kentine ul 18.07.2019

Türk kirazý Çin Seddi'ni aþtý Tekfen Tarým bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Alanar Meyve'nin ürettiði kirazlarýn soðuk iþlem görmeden Çin'e ilk sevkiyatý, Þanghay kentine ul 18.07.2019

TÝKA'dan Gine Hayvancýlýk Bakanlýðý uzmanlarýna eðitimTürk Ýþbirliði ve Koordinasyon Ajansý Baþkanlýðý (TÝKA) koordinasyonunda Ýstanbul'a gelen Gine Hayvancýlýk Bakanlýðý uzmanlarýna Tarým ve Orman Bakanl 08.07.2019

TÝKA'dan Gine Hayvancýlýk Bakanlýðý uzmanlarýna eðitimTürk Ýþbirliði ve Koordinasyon Ajansý Baþkanlýðý (TÝKA) koordinasyonunda Ýstanbul'a gelen Gine Hayvancýlýk Bakanlýðý uzmanlarýna Tarým ve Orman Bakanl 08.07.2019

Taþkýnlarla bilinen Tunca ve Meriç'i kuraklýk vurduTaþkýnlarla bilinen Tunca ve Meriç'i kuraklýk vurdu Sel ve su taþkýnlarý ile gündeme gelen Tunca, bu kez adeta 'akmam' diyorEDÝRNE - Edirne'de, geçtið 22.06.2019

Taþkýnlarla bilinen Tunca ve Meriç'i kuraklýk vurduTaþkýnlarla bilinen Tunca ve Meriç'i kuraklýk vurdu Sel ve su taþkýnlarý ile gündeme gelen Tunca, bu kez adeta 'akmam' diyorEDÝRNE - Edirne'de, geçtið 22.06.2019

Su ürünleri yetiþtiriciliðinde bir ilkTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, Türkiye'de geçen yýl yaklaþýk 628 bin ton su ürünleri üretildiðini belirterek, 'Ülke tarihinde ilk kez yetiþti 30.06.2019

Su ürünleri yetiþtiriciliðinde bir ilkTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, Türkiye'de geçen yýl yaklaþýk 628 bin ton su ürünleri üretildiðini belirterek, 'Ülke tarihinde ilk kez yetiþti 30.06.2019

650 hayvancýlýk projesine, 100 milyon lira hibe destekTARIM ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, ''Bölgesel Kalkýnma Projeleri' kapsamýnda 41 ilimizde 650 hayvancýlýk projesine 100 milyon lira hibe destek ve

650 hayvancýlýk projesine, 100 milyon lira hibe destekTARIM ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, ''Bölgesel Kalkýnma Projeleri' kapsamýnda 41 ilimizde 650 hayvancýlýk projesine 100 milyon lira hibe destek ve

Pakdemirli, Büyükçekmece'de buðday hasadý yaptýTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, bu yýl bakanlýk olarak buðday ve arpa için iyi fiyat verdiklerini belirterek, 'Buðdayýn tonunda taban fiyat bi 23.06.2019

Pakdemirli, Büyükçekmece'de buðday hasadý yaptýTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, bu yýl bakanlýk olarak buðday ve arpa için iyi fiyat verdiklerini belirterek, 'Buðdayýn tonunda taban fiyat bi 23.06.2019

AB ve Türkiye de Mutlu Hayvancýlýk ProjesiTürkiye Süt, Et, Gýda Sanayicileri ve Üreticileri Birliði (SETBÝR) tarafýndan yürütülmekte olan, 'Sivil Toplum Diyaloðu Programý' kapsamýnda Avrupa Bi 19.06.2019

AB ve Türkiye de Mutlu Hayvancýlýk ProjesiTürkiye Süt, Et, Gýda Sanayicileri ve Üreticileri Birliði (SETBÝR) tarafýndan yürütülmekte olan, 'Sivil Toplum Diyaloðu Programý' kapsamýnda Avrupa Bi 19.06.2019

Yumurta üreticilerine 90 gün vadeli mýsýr satýþý yapýlacakTarým ve Orman Bakanlýðý son dönemde ihracat daralmasý nedeniyle mali sýkýntý yaþayan yumurta üreticilerine destek olmak amacýyla harekete geçti. 25.06.2019

Yumurta üreticilerine 90 gün vadeli mýsýr satýþý yapýlacakTarým ve Orman Bakanlýðý son dönemde ihracat daralmasý nedeniyle mali sýkýntý yaþayan yumurta üreticilerine destek olmak amacýyla harekete geçti. 25.06.2019

Türkiye nin tek tavukçuluk fuarý kapýlarýný açtýTürkiye'nin tek Tavukçuluk ve Teknolojileri Uluslararasý Ýhtisas Fuarý olan VIV Türkiye 2019, Ýstanbul Fuar Merkezinde kapýlarýný açtý. 13.06.2019

Türkiye nin tek tavukçuluk fuarý kapýlarýný açtýTürkiye'nin tek Tavukçuluk ve Teknolojileri Uluslararasý Ýhtisas Fuarý olan VIV Türkiye 2019, Ýstanbul Fuar Merkezinde kapýlarýný açtý. 13.06.2019

Ziraat Bankasý Sürdürülebilirlik Raporu yayýmlandýZiraat Bankasý Kurumsal Mimari Grup Baþkaný Ýlker Met, þirketlerin büyümeleri ve karlýlýklarýný 'sürdürülebilir' hale getirmeleri için yaþadýklarý top 03.06.2019

Ziraat Bankasý Sürdürülebilirlik Raporu yayýmlandýZiraat Bankasý Kurumsal Mimari Grup Baþkaný Ýlker Met, þirketlerin büyümeleri ve karlýlýklarýný 'sürdürülebilir' hale getirmeleri için yaþadýklarý top 03.06.2019

Ziraat odalarýndan fýndýk rekoltesi tepkisiORDU Altýnordu Ziraat Odasý Baþkaný Atakan Akça, tahmini fýndýk rekoltesi açýklamalarýna tepki göstererek, 'Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) 2019 fýnd 03.06.2019

Ziraat odalarýndan fýndýk rekoltesi tepkisiORDU Altýnordu Ziraat Odasý Baþkaný Atakan Akça, tahmini fýndýk rekoltesi açýklamalarýna tepki göstererek, 'Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) 2019 fýnd 03.06.2019

200 bin dekarlýk tarým arazisinde süne mücadelesiKýrýkkale'de önceden tespit edilen 'hububat' ekili yaklaþýk 200 bin dekarlýk tarým arazisinde 'süne' zararlýlarýný önlemek amacýyla biyolojik mücadele 09.06.2019

200 bin dekarlýk tarým arazisinde süne mücadelesiKýrýkkale'de önceden tespit edilen 'hububat' ekili yaklaþýk 200 bin dekarlýk tarým arazisinde 'süne' zararlýlarýný önlemek amacýyla biyolojik mücadele 09.06.2019

Ziraat Katýlým dan 400 milyon lira kira sertifikasi ...Ziraat Katýlým Bankasý A.Þ., Ziraat Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. aracýlýðýyla 24 Mayýs 2019 tarihinde gerçekleþtirilen ihraç ile 96 gün vadeli 400 mil 28.05.2019

Ziraat Katýlým dan 400 milyon lira kira sertifikasi ...Ziraat Katýlým Bankasý A.Þ., Ziraat Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. aracýlýðýyla 24 Mayýs 2019 tarihinde gerçekleþtirilen ihraç ile 96 gün vadeli 400 mil 28.05.2019

Ýzmir Ticaret Borsasý, yeni üzüme isim verecekÝZMÝR Ticaret Borsasý (ÝTB) Yönetim Kurulu Baþkaný Iþýnsu Kestelli, yeni geliþtirilecek çekirdeksiz üzüm çeþitlerinden birisinin isim hakkýnýn kendile 28.05.2019

Ýzmir Ticaret Borsasý, yeni üzüme isim verecekÝZMÝR Ticaret Borsasý (ÝTB) Yönetim Kurulu Baþkaný Iþýnsu Kestelli, yeni geliþtirilecek çekirdeksiz üzüm çeþitlerinden birisinin isim hakkýnýn kendile 28.05.2019

Bakan Pakdemirli, Kadýn Çiftçilerle Sahur YaptýTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, kadýnlarýn tarýmsal kalkýnma kooperatifleri çatýsý altýnda bir araya gelmesinin çok önemli olduðunu belirterek 22.05.2019

Bakan Pakdemirli, Kadýn Çiftçilerle Sahur YaptýTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, kadýnlarýn tarýmsal kalkýnma kooperatifleri çatýsý altýnda bir araya gelmesinin çok önemli olduðunu belirterek 22.05.2019

iPhone Ringtones for download

iPhone Ringtones for download

Create RSS Feeds

Create RSS Feeds for any website. Generate RSS Feeds from your existing website, and publish RSS feeds without any code!iPhone Ringtones for download