TARIMHABER.COM

TARIMHABER.COM

TARIMHABER.COM

Pakdemirli, Büyükçekmece'de buðday hasadý yaptýTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, bu yýl bakanlýk olarak buðday ve arpa için iyi fiyat verdiklerini belirterek, 'Buðdayýn tonunda taban fiyat bi 23.06.2019

Pakdemirli, Büyükçekmece'de buðday hasadý yaptýTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, bu yýl bakanlýk olarak buðday ve arpa için iyi fiyat verdiklerini belirterek, 'Buðdayýn tonunda taban fiyat bi 23.06.2019

Yumurta üreticilerine 90 gün vadeli mýsýr satýþý yapýlacakTarým ve Orman Bakanlýðý son dönemde ihracat daralmasý nedeniyle mali sýkýntý yaþayan yumurta üreticilerine destek olmak amacýyla harekete geçti. 25.06.2019

Yumurta üreticilerine 90 gün vadeli mýsýr satýþý yapýlacakTarým ve Orman Bakanlýðý son dönemde ihracat daralmasý nedeniyle mali sýkýntý yaþayan yumurta üreticilerine destek olmak amacýyla harekete geçti. 25.06.2019

Türkiye nin tek tavukçuluk fuarý kapýlarýný açtýTürkiye'nin tek Tavukçuluk ve Teknolojileri Uluslararasý Ýhtisas Fuarý olan VIV Türkiye 2019, Ýstanbul Fuar Merkezinde kapýlarýný açtý. 13.06.2019

Türkiye nin tek tavukçuluk fuarý kapýlarýný açtýTürkiye'nin tek Tavukçuluk ve Teknolojileri Uluslararasý Ýhtisas Fuarý olan VIV Türkiye 2019, Ýstanbul Fuar Merkezinde kapýlarýný açtý. 13.06.2019

Ziraat odalarýndan fýndýk rekoltesi tepkisiORDU Altýnordu Ziraat Odasý Baþkaný Atakan Akça, tahmini fýndýk rekoltesi açýklamalarýna tepki göstererek, 'Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) 2019 fýnd 03.06.2019

Ziraat odalarýndan fýndýk rekoltesi tepkisiORDU Altýnordu Ziraat Odasý Baþkaný Atakan Akça, tahmini fýndýk rekoltesi açýklamalarýna tepki göstererek, 'Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) 2019 fýnd 03.06.2019

Ziraat Katýlým dan 400 milyon lira kira sertifikasi ...Ziraat Katýlým Bankasý A.Þ., Ziraat Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. aracýlýðýyla 24 Mayýs 2019 tarihinde gerçekleþtirilen ihraç ile 96 gün vadeli 400 mil 28.05.2019

Ziraat Katýlým dan 400 milyon lira kira sertifikasi ...Ziraat Katýlým Bankasý A.Þ., Ziraat Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. aracýlýðýyla 24 Mayýs 2019 tarihinde gerçekleþtirilen ihraç ile 96 gün vadeli 400 mil 28.05.2019

Bakan Pakdemirli, Kadýn Çiftçilerle Sahur YaptýTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, kadýnlarýn tarýmsal kalkýnma kooperatifleri çatýsý altýnda bir araya gelmesinin çok önemli olduðunu belirterek 22.05.2019

Bakan Pakdemirli, Kadýn Çiftçilerle Sahur YaptýTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, kadýnlarýn tarýmsal kalkýnma kooperatifleri çatýsý altýnda bir araya gelmesinin çok önemli olduðunu belirterek 22.05.2019

Dünya Arý Günü Etkinliði ile Farkýndalýk OluþturduBilimsel arýcýlýk faaliyetleriyle bölgesel kalkýnmaya önemli katkýlar saðlayan Düzce Üniversitesi Arýcýlýk Araþtýrma Geliþtirme ve Uygulama Merkezi (D 22.05.2019

Dünya Arý Günü Etkinliði ile Farkýndalýk OluþturduBilimsel arýcýlýk faaliyetleriyle bölgesel kalkýnmaya önemli katkýlar saðlayan Düzce Üniversitesi Arýcýlýk Araþtýrma Geliþtirme ve Uygulama Merkezi (D 22.05.2019

Fýndýkta Zararlýlarla Mücadele AnlatýldýSamsun Tarým ve Orman Ýl Müdürlüðü'nce Karadeniz Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü'nden de uzmanlarýn katýlýmýyla 'Fýndýkta Önemli Hastalýk ve Zararlýlarla 20.05.2019

Fýndýkta Zararlýlarla Mücadele AnlatýldýSamsun Tarým ve Orman Ýl Müdürlüðü'nce Karadeniz Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü'nden de uzmanlarýn katýlýmýyla 'Fýndýkta Önemli Hastalýk ve Zararlýlarla 20.05.2019

Fehmi Kiraz, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümüne Profesör Alýmýnda Veteriner Koþuluna Karþý Çýktý Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne veteriner ilaný açýldý. 8 Mayýs 2019 tarihinde Resmi gazete'de yayýmlanan öðretim üyesi ilanýnd 16.05.2019 14:23:20

Fehmi Kiraz, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümüne Profesör Alýmýnda Veteriner Koþuluna Karþý Çýktý Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne veteriner ilaný açýldý. 8 Mayýs 2019 tarihinde Resmi gazete'de yayýmlanan öðretim üyesi ilanýnd 16.05.2019 14:23:20

Kýrýkkaleli Çiftçi Yýlda 220 Ton Üretip, Kilosunu 8 Liradan Satýyor.2018 yýlýnda 114 metrekarelik alanda üretime baþlayan Kýrýkkaleli çiftçi 'Genç Çiftçi Hibe Desteði Projesi'nden aldýðý hibeyle kurduðu tesislerde yýld 16.05.2019

Kýrýkkaleli Çiftçi Yýlda 220 Ton Üretip, Kilosunu 8 Liradan Satýyor.2018 yýlýnda 114 metrekarelik alanda üretime baþlayan Kýrýkkaleli çiftçi 'Genç Çiftçi Hibe Desteði Projesi'nden aldýðý hibeyle kurduðu tesislerde yýld 16.05.2019

Güneydoðu Çiftçisinin Yüzü Yaðmurla GüldüGüneydoðu Anadolu Bölgesi'nde 6 ayda düþen yaðýþ miktarýnýn uzun yýllar ortalamasýnýn üzerine çýkmasý, çiftçilerin yüksek verim beklentisini artýrdý. 09.05.2019

Güneydoðu Çiftçisinin Yüzü Yaðmurla GüldüGüneydoðu Anadolu Bölgesi'nde 6 ayda düþen yaðýþ miktarýnýn uzun yýllar ortalamasýnýn üzerine çýkmasý, çiftçilerin yüksek verim beklentisini artýrdý. 09.05.2019

Kiraz Üreticisi Verimden Memnun, Yüksek Maliyetten DertliÝZMÝR'in Kemalpaþa ilçesindeki kiraz üreticisi, bu yýl verimden memnun. Ýç pazarýn yaný sýra baþta Almanya olmak üzere birçok ülkeye de ihraç edilen k 13.05.2019

Kiraz Üreticisi Verimden Memnun, Yüksek Maliyetten DertliÝZMÝR'in Kemalpaþa ilçesindeki kiraz üreticisi, bu yýl verimden memnun. Ýç pazarýn yaný sýra baþta Almanya olmak üzere birçok ülkeye de ihraç edilen k 13.05.2019

Usulsüz Balýk Avlayanlara 11 Bin Liralýk CezaMALATYA'nýn Arguvan ilçesinde, usulsüz olarak balýk avlayan 7 kiþiye, av yasaðý nedeniyle toplam 11 bin 445 liralýk para cezasý uygulandý. 05.05.2019

Usulsüz Balýk Avlayanlara 11 Bin Liralýk CezaMALATYA'nýn Arguvan ilçesinde, usulsüz olarak balýk avlayan 7 kiþiye, av yasaðý nedeniyle toplam 11 bin 445 liralýk para cezasý uygulandý. 05.05.2019

Yeniþehir Küçükbaþ Hayvancýlýk Fuarýnýn Gözdesi OlduBursa'nýn Yeniþehir ilçesindeki hayvan üreticilerinin getirdiði hayvanlar Ankara'da düzenlenen küçükbaþ hayvan fuarýnýn gözdesi oldu. 03.05.2019

Yeniþehir Küçükbaþ Hayvancýlýk Fuarýnýn Gözdesi OlduBursa'nýn Yeniþehir ilçesindeki hayvan üreticilerinin getirdiði hayvanlar Ankara'da düzenlenen küçükbaþ hayvan fuarýnýn gözdesi oldu. 03.05.2019

Kýraðýdan Yanan Fasulye ve Kabaklar Yeniden EkiliyorBursa'nýn Ýznik ilçesinde kýraðýdan yanan fasulye ve kabaklarýn yeniden ekilmesine baþlandý. 27.04.2019

Kýraðýdan Yanan Fasulye ve Kabaklar Yeniden EkiliyorBursa'nýn Ýznik ilçesinde kýraðýdan yanan fasulye ve kabaklarýn yeniden ekilmesine baþlandý. 27.04.2019

Patates Üreticileri: Fiyat 2,5 Liranýn Altýna Düþerse Zarar EderizEge Bölgesi'nin patates ambarý olarak bilinen Ýzmir'in Ödemiþ ilçesindeki üreticiler, tarlada 5 lira olan ürünün kilogram fiyatýnýn, farklý illerde ba 26.04.2019

Patates Üreticileri: Fiyat 2,5 Liranýn Altýna Düþerse Zarar EderizEge Bölgesi'nin patates ambarý olarak bilinen Ýzmir'in Ödemiþ ilçesindeki üreticiler, tarlada 5 lira olan ürünün kilogram fiyatýnýn, farklý illerde ba 26.04.2019

Et ve Süt Kurumu'na et fiyatlarýndaki dengenin bozulmasý halinde piyasaya müdahale yetkisi..Et ve Süt Kurumu'na et fiyatlarýndaki dengenin bozulmasý halinde piyasaya müdahale yetkisi verildi. Hayvancýlýk faaliyetlerinin sürdürülebilirliðine k 25.04.2019

Et ve Süt Kurumu'na et fiyatlarýndaki dengenin bozulmasý halinde piyasaya müdahale yetkisi..Et ve Süt Kurumu'na et fiyatlarýndaki dengenin bozulmasý halinde piyasaya müdahale yetkisi verildi. Hayvancýlýk faaliyetlerinin sürdürülebilirliðine k 25.04.2019

Polatlý'da Çöpten Gübre ProjesiAnkara'nýn Polatlý ilçesinde bulunan Esentepe Ortaokulu, ODTÜ ve TÜBÝTAK tarafýndan desteklenen '4004 doða eðitimi ve bilim okullarý' projesi kapsamýn 16.04.2019

Polatlý'da Çöpten Gübre ProjesiAnkara'nýn Polatlý ilçesinde bulunan Esentepe Ortaokulu, ODTÜ ve TÜBÝTAK tarafýndan desteklenen '4004 doða eðitimi ve bilim okullarý' projesi kapsamýn 16.04.2019

Muðla Yerel Tohum Þenliðine Coþkulu KapanýþMuðla'nýn Datça ilçesinde 3'ncüsü düzenlenen yerel tohum þenliði, kapanýþ konseriyle sona erdi. 22.04.2019

Muðla Yerel Tohum Þenliðine Coþkulu KapanýþMuðla'nýn Datça ilçesinde 3'ncüsü düzenlenen yerel tohum þenliði, kapanýþ konseriyle sona erdi. 22.04.2019

Tarýmda Milli Birlik Projesi ertelendiCumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn projeyle ilgili sunum yapýlmasýný ertelemesinde tarým sektöründen gelen büyük tepkilerin etkili olduðu öne sürül 21.04.2019

Tarýmda Milli Birlik Projesi ertelendiCumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn projeyle ilgili sunum yapýlmasýný ertelemesinde tarým sektöründen gelen büyük tepkilerin etkili olduðu öne sürül 21.04.2019

Nisan Sonunda Soðan Fiyatýnýn 1-1,5 Lira Olmasý BekleniyorTürkiye'nin turfanda soðan merkezi olan Adana'da, hasadýna baþlanan üründe yaklaþýk 120 bin ton rekolte bekleniyor. Yüreðir Ziraat Odasý Baþkaný Mehme 12.04.2019

Nisan Sonunda Soðan Fiyatýnýn 1-1,5 Lira Olmasý BekleniyorTürkiye'nin turfanda soðan merkezi olan Adana'da, hasadýna baþlanan üründe yaklaþýk 120 bin ton rekolte bekleniyor. Yüreðir Ziraat Odasý Baþkaný Mehme 12.04.2019

Buðday Üreticisi, Gübre Kullanýmýný AzalttýBuðday üreticisi, gübre kullanýmýný azalttýTürkiye Ziraat Mühendisleri Odasý Baþkaný Özden Güngör, 'Geçen seneyle kýyasladýðýnýzda gübrenin zamlandýðý 05.04.2019

Buðday Üreticisi, Gübre Kullanýmýný AzalttýBuðday üreticisi, gübre kullanýmýný azalttýTürkiye Ziraat Mühendisleri Odasý Baþkaný Özden Güngör, 'Geçen seneyle kýyasladýðýnýzda gübrenin zamlandýðý 05.04.2019

Türk Kirazý Çin Pazarýndan VazgeçmiyorKiraz üretiminde dünya lideri olan Türkiye, kirazýn en çok sevildiði ülkelerden biri olan ve yýllýk 800 milyon dolarlýk kiraz ithal eden Çin'e Türk ki 07.04.2019

Türk Kirazý Çin Pazarýndan VazgeçmiyorKiraz üretiminde dünya lideri olan Türkiye, kirazýn en çok sevildiði ülkelerden biri olan ve yýllýk 800 milyon dolarlýk kiraz ithal eden Çin'e Türk ki 07.04.2019

Tarým için hayvancýlýk deðil, hayvancýlýk için tarým modeline geçmeliyiz..TÜRK Veteriner Hekimler Birliði(TVHB) Merkez Konseyi Baþkaný Ali Eroðlu, 'Artýk, 'tarým için hayvancýlýk deðil, hayvancýlýk için tarým' modeline geçme 04.04.2019

Tarým için hayvancýlýk deðil, hayvancýlýk için tarým modeline geçmeliyiz..TÜRK Veteriner Hekimler Birliði(TVHB) Merkez Konseyi Baþkaný Ali Eroðlu, 'Artýk, 'tarým için hayvancýlýk deðil, hayvancýlýk için tarým' modeline geçme 04.04.2019

TAGEM Müdürü Kayacan: 'Ticarileþtirmede Tarým Kredi'ye güveniyoruz'Tarým ve Orman Bakanlýðý Tarýmsal Araþtýrmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan, Islah zor bir süreç, bazý bitkilerde 10 yýla yakýn ýsl 05.04.2019

TAGEM Müdürü Kayacan: 'Ticarileþtirmede Tarým Kredi'ye güveniyoruz'Tarým ve Orman Bakanlýðý Tarýmsal Araþtýrmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan, Islah zor bir süreç, bazý bitkilerde 10 yýla yakýn ýsl 05.04.2019

Tekirdaðlý Çiftçi, Parasý Yetmeyince 5 Bin Liraya Kendi Traktörünü YaptýTekirdað'ýn Malkara ilçesinde kendisine traktör almak isteyen Ekrem Özavcý isimli çiftçi, parasý yetmeyince traktörünü kendi yapmaya karar verdi. Özav 04.04.2019

Tekirdaðlý Çiftçi, Parasý Yetmeyince 5 Bin Liraya Kendi Traktörünü YaptýTekirdað'ýn Malkara ilçesinde kendisine traktör almak isteyen Ekrem Özavcý isimli çiftçi, parasý yetmeyince traktörünü kendi yapmaya karar verdi. Özav 04.04.2019

Ücretli Poþet Uygulamasýnda Yeni DüzenlemeÜcretli poþet uygulamasý yeniden düzenlendi. Buna göre ekmek, manav ve þarküteri reyonlarýndaki poþetler, küçük ilaç poþetleri ücretsiz olacak. Ýntern 04.04.2019

Ücretli Poþet Uygulamasýnda Yeni DüzenlemeÜcretli poþet uygulamasý yeniden düzenlendi. Buna göre ekmek, manav ve þarküteri reyonlarýndaki poþetler, küçük ilaç poþetleri ücretsiz olacak. Ýntern 04.04.2019

Üreticiden Tüketiciye Fiyat Yüzde 300 ArtýyorÜretici ile tüketici arasýndaki fiyat farký cep yakmaya devam ediyor. Bakliyat üreticiden markete gelirken fiyatý yüzde 300 artýyor. Kuru meyvelerin f 02.04.2019

Üreticiden Tüketiciye Fiyat Yüzde 300 ArtýyorÜretici ile tüketici arasýndaki fiyat farký cep yakmaya devam ediyor. Bakliyat üreticiden markete gelirken fiyatý yüzde 300 artýyor. Kuru meyvelerin f 02.04.2019

Fýndýk Ýçin Yol Haritasý BelirlenecekToprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ordu'da 11-12 Nisan'da Ulusal Fýndýk Çalýþtayý düzenleyeceklerini belirterek, 'Çalýþtayda ürü 04.04.2019

Fýndýk Ýçin Yol Haritasý BelirlenecekToprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ordu'da 11-12 Nisan'da Ulusal Fýndýk Çalýþtayý düzenleyeceklerini belirterek, 'Çalýþtayda ürü 04.04.2019

Tarým Sektörüne Yönelik Destekler ATO da TanýtýldýTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, tarým sektöründe faaliyet gösteren yatýrýmcýlara IPARD II kapsamýndaki desteklerden yararlanma çaðrýsýnda bulu 04.04.2019

Tarým Sektörüne Yönelik Destekler ATO da TanýtýldýTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, tarým sektöründe faaliyet gösteren yatýrýmcýlara IPARD II kapsamýndaki desteklerden yararlanma çaðrýsýnda bulu 04.04.2019

Bakan Pakdemirli den yatýrýmcýlara IPARD çaðrýsýTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, 'IPARD-II kapsamýndaki 250 milyon euro, yani yaklaþýk 1,5 milyar liralýk 5. baþvuru çaðrýsý devam ediyor. 03.04.2019

Bakan Pakdemirli den yatýrýmcýlara IPARD çaðrýsýTarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, 'IPARD-II kapsamýndaki 250 milyon euro, yani yaklaþýk 1,5 milyar liralýk 5. baþvuru çaðrýsý devam ediyor. 03.04.2019

Akkuþ'da, coðrafi iþaretle tescillenen fasulye, yok satýyorOrdu'nun Akkuþ ilçesinde, Türk Patent Enstitüsü tarafýndan coðrafi iþaret olarak tescillenmesinin ardýndan deðerlenen organik Akkuþ þeker fasulyesinin 22.03.2019

Akkuþ'da, coðrafi iþaretle tescillenen fasulye, yok satýyorOrdu'nun Akkuþ ilçesinde, Türk Patent Enstitüsü tarafýndan coðrafi iþaret olarak tescillenmesinin ardýndan deðerlenen organik Akkuþ þeker fasulyesinin 22.03.2019

Patates Üreticileri Don Olayýna Karþý Elyafla Önlem AldýMeteoroloji Genel Müdürlüðünden yapýlan zirai don uyarýsý sonrasý Ýzmir'in Ödemiþ ilçesindeki patates üreticileri tarlalarýný örtü ile kapladý. Tarlal 22.03.2019

Patates Üreticileri Don Olayýna Karþý Elyafla Önlem AldýMeteoroloji Genel Müdürlüðünden yapýlan zirai don uyarýsý sonrasý Ýzmir'in Ödemiþ ilçesindeki patates üreticileri tarlalarýný örtü ile kapladý. Tarlal 22.03.2019

Fýndýkta 1 Milyar Dolara Yakýn Gelir Kaybý Söz Konusu OlabilirKaradeniz Fýndýk ve Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði (KFMÝB) Yönetim Kurulu Baþkaný Ýlyas Edip Sevinç, geçen yýl, bazý bölgelerde, baþlangýçta tahmin e 20.03.2019

Fýndýkta 1 Milyar Dolara Yakýn Gelir Kaybý Söz Konusu OlabilirKaradeniz Fýndýk ve Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði (KFMÝB) Yönetim Kurulu Baþkaný Ýlyas Edip Sevinç, geçen yýl, bazý bölgelerde, baþlangýçta tahmin e 20.03.2019

Dünya, Türk Domatesinden VazgeçemiyorSera Yatýrýmcýlarý ve Üreticileri Birliði (SERA-BÝR) Baþkaný Müslüm Yanmaz, birçok ülkenin Türk domatesine ilgi duyduðunu belirterek, 'Türkiye'de yakl 24.03.2019

Dünya, Türk Domatesinden VazgeçemiyorSera Yatýrýmcýlarý ve Üreticileri Birliði (SERA-BÝR) Baþkaný Müslüm Yanmaz, birçok ülkenin Türk domatesine ilgi duyduðunu belirterek, 'Türkiye'de yakl 24.03.2019

Küresel Ýklim Deðiþikliðinde Yaþanacak Kýtlýk Riskine Karþý Tekfen Tarým, Arpa Bitkisini Islah EdeceTekfen Tarým, Avrupa- Akdeniz bölgesinde azalan su kaynaklarý nedeniyle ortaya çýkabilecek kýtlýk riskine karþý, Avrupa Birliði (AB) bünyesinde destek 15.03.2019

Küresel Ýklim Deðiþikliðinde Yaþanacak Kýtlýk Riskine Karþý Tekfen Tarým, Arpa Bitkisini Islah EdeceTekfen Tarým, Avrupa- Akdeniz bölgesinde azalan su kaynaklarý nedeniyle ortaya çýkabilecek kýtlýk riskine karþý, Avrupa Birliði (AB) bünyesinde destek 15.03.2019

Mantar Üretim Tesislerinde Ýlk Hasat YapýldýAdana Valiliði'nce baþlatýlan Güney Adana Kalkýnma Programý kapsamýnda, dezavantajlý kadýnlara yönelik olarak 280 bin TL bütçe ile finanse edilen 'Man 17.03.2019

Mantar Üretim Tesislerinde Ýlk Hasat YapýldýAdana Valiliði'nce baþlatýlan Güney Adana Kalkýnma Programý kapsamýnda, dezavantajlý kadýnlara yönelik olarak 280 bin TL bütçe ile finanse edilen 'Man 17.03.2019

Ankara Büyükþehir 25 Ýlçede Çiftçilere Tohum Desteði ...Ankara Büyükþehir Belediyesi Kýrsal Hizmetler ve Mezarlýklar Daire Baþkanlýðý, Baþkentli çiftçilere tohum desteði saðlayacak. 10.03.2019

Ankara Büyükþehir 25 Ýlçede Çiftçilere Tohum Desteði ...Ankara Büyükþehir Belediyesi Kýrsal Hizmetler ve Mezarlýklar Daire Baþkanlýðý, Baþkentli çiftçilere tohum desteði saðlayacak. 10.03.2019

Fidan Ýþi Güven Ýþidir!40 yýldýr varlýðýný sürdüren ve sektöründe Türkiye'nin önemli markalarýnda olmayý baþaran Ergene Fidancýlýk, gelecek hedeflerini ve firma yapýsýný Ýþt 09.03.2019

Fidan Ýþi Güven Ýþidir!40 yýldýr varlýðýný sürdüren ve sektöründe Türkiye'nin önemli markalarýnda olmayý baþaran Ergene Fidancýlýk, gelecek hedeflerini ve firma yapýsýný Ýþt 09.03.2019

Þeker Pancarý Üreticileri BilgilendirildiAmasya Þeker Fabrikasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Saatci, Havzalý þeker pancarý üreticileri ile bir araya geldi. 05.03.2019

Þeker Pancarý Üreticileri BilgilendirildiAmasya Þeker Fabrikasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Saatci, Havzalý þeker pancarý üreticileri ile bir araya geldi. 05.03.2019

iPhone Ringtones for download

iPhone Ringtones for download

Create RSS Feeds

Create RSS Feeds for any website. Generate RSS Feeds from your existing website, and publish RSS feeds without any code!iPhone Ringtones for download